دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا با جواب

با انتخاب هرکدام از دروس زیر میتوانید وارد صفحه دانلود نمونه سوالات امتحانی آن درس شوید

نام درس: کد درس:
آشنایی با دفاع مقدس
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آمار و احتمالات ( مقدماتی ۱)
آمار و احتمالات برای جغرافیا ( ٢)
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
ارزش های دفاع مقدس
اصول فقه ۱
اندیشه اسلامی ۱
اندیشه اسلامی ۲
اندیشه سیاسی امام خمینی
انقلاب اسلامی ایران
برنامه ریزی شهری
تاریخ حدیث
تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
تفسیرموضوعی قرآن
تفسیرموضوعی نهج البلاغه
جغرافیای اقتصادی
جغرافیای تاریخی ایران
جغرافیای روستایی
جغرافیای فرهنگی
جغرافیای گردشگری
جغرافیای جمعیت
جغرافیای شهری
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
حقوق اداری ۱
حقوق اساسی ۱
حقوق تجارت ٢ شرکت ھا
حقوق مالیه عمومی
حقوق مدنی ٢ اموال و مالکیت ۱۲۲۳۲۲۶
دانش خانواده و جمعیت
روش تحقیق در جغرافیا ( نظری )
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین
ریاضیات برای جغرافیا (۲)
ریاضیات مقدماتی
ریاضیات و آب و هواشناسی
زبان خارجی
زمین در فضا
ژئومورفولوژی
ژئومورفولوژی ایران (۱)
فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
فلسفه علم جغرافیا
فلسفه و سیر تکوین جغرافیا
کارآفرینی
مبانی زمین شناسی
مبانی آب و هوا شناسی
مبانی جغرافیای روستایی
مبانی جغرافیای سیاسی
مبانی جغرافیای شهری
مبانی جمعیت شناسی
مبانی ژئومورفولوژی
مبانی سنجش از دور
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
مخاطرات محیطی
مقدمه علم حقوق
نقشه خوانی
هیدرولوژی
ورزش ۱ – ورزش ویژه