دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری با جواب

با انتخاب هرکدام از دروس زیر میتوانید وارد صفحه دانلود نمونه سوالات امتحانی آن درس شوید

نام درس: کد درس
آب و هوای ایران
آشنایی با دفاع مقدس
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آمار و احتمالات
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
ارزش های دفاع مقدس
اصول سنجش از دور
اصول علم اقتصاد
اصول و تکنیکهای برنامه ریزی شهری
اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
اقتصاد توسعه
اقتصاد شهری
اکولوژی شهری
اندیشه اسلامی ۱
اندیشه اسلامی ۲
اندیشه سیاسی امام خمینی
انقلاب اسلامی ایران
برنامه ریزی شھری در ایران
برنامه ریزی حمل و نقل شهری
برنامه ریزی شهری در ایران
برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی فضای سبز شهری
برنامه ریزی مسکن
برنامه ریزی منطقه ای
تاریخ علم برنامه ریزی شهری
تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
تفسیر نقشه های موضوعی
تفسیر و کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای
تفسیرموضوعی قرآن
تفسیرموضوعی نهج البلاغه
تکنیکهای برنامه ریزی شهری
تکنیکهای برنامه ریزی ناحیه ای
توانهای محیطی در برنامه ریزی شهری
توسعه پایدار شهری
توسعه فیزیکی شهرها و شهرهای جدید
جامعه شناسی شهری
جغرافیا و صنعت توریسم
جغرافیای اقتصادی ایران
جغرافیای جمعیت
جغرافیای جمعیت ایران ۱۲۱۶۰۳۱
جغرافیای خاکها
جغرافیای روستایی (مبانی و ایران)
جغرافیای روستایی ایران
جغرافیای سیاسی ایران
جغرافیای شهرهای کوچک و میانی
جغرافیای شهری
جغرافیای شهری ایران
جغرافیای شهری ایران (طرح های شهری در ایران)
جغرفیای جمعیت ایران
جغرفیای طبیعی ایران
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
دانش خانواده و جمعیت
درآمدی بر توسعه پایدار
درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی
روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران
روش تحقیق
روش تحقیق (نظری)
روش تحقیق در مطالعات شهری
روش های تحلیل جمعیت
روشهای آماری در جغرافیا ۱
روشهای آماری در جغرافیا ۲
روشهای تحلیل جمعیت
ریاضیات ۱
ریاضیات ۲
ریاضیات مقدماتی
زبان تخصصی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)
زبان خارجی
زمین در فضا
زمین شناسی عمومی
ژئومورفولوژی مناطق شهری
ژئوموفولوژی ایران
سیاست فضا
شهرها و شهرکهای جدید
طرح های هادی روستایی
فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  رایگان
فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
فلسفه جغرافیا
فلسفه و سیر تکوین جغرافیا
فناوری اطلاعات it
قوانین تطبیقی اداره شهرها
کارآفرینی
کاربرد gis در برنامه ریزی شهری
کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری
کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری
کاربرد کامپیوتر در جغرافیا
کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی
کارگاه برنامه ریزی شهری
مبانی آب و هوا شناسی
مبانی آب و هوا شناسی ۱
مبانی آب و هوا شناسی ۲
مبانی برنامه ریزی شهری
مبانی جغرافیای اقتصادی
مبانی جغرافیای اقتصادی ۱ کشاورزی
مبانی جغرافیای روستایی
مبانی جغرافیای سیاسی
مبانی جغرافیای شهری
مبانی جغرافیای فرهنگی
مبانی جغرافیای گردشگری
مبانی جمعیت شناسی
مبانی زمین شناسی
مبانی ژئومورفولوژی
مبانی سنجش از دور
مبانی سیستم اطلاعات (GIS) جغرافیایی
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
مبانی محیط زیست
مبانی هیدرولوژی
متون تخصصی ۱
متون تخصصی ۲
مخاطرات انسانی
مخاطرات طبیعی
مدیریت شهری
مدیریت عمران
مسکن و اسکان غیر رسمی
مطالعات منطقه ای (خلیج فارس)
میکروکلیماتولوژی
نقشه برداری
نقشه خوانی
نقشه خوانی
نقشه های توپوگرافی (هیدرولوژی)
نوسازی و بهسازی شهری
هیدرولوژی شهری
ورزش ۱ – ورزش ویژه