دروس رشته زبان انگلیسی با پاسخنامه

دروس مشترک
نام درس کد درس
خواندن و درک مفاهیم ۲ ۱۲۱۲۱۰۵
دستور نگارش ۱ ۱۲۱۲۱۰۷
دستور نگارش ۲ ۱۲۱۲۱۰۹
کلیات زبان شناسی ۱ ۱۲۱۲۱۱۱
نمونه های نثر ساده ۱۲۱۲۱۱۲
نگارش پیشرفته ۱۲۱۲۱۱۳
اصول و روش ترجمه ۱۲۱۲۱۱۵
درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۱ ۱۲۱۲۱۱۶
کلیات زبان شناسی ۲ ۱۲۱۲۱۱۷
درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۲ ۱۲۱۲۱۱۸
نامه نگاری ۱۲۱۲۱۱۹
ترجمه متون ساده ۱۲۱۲۱۲۰
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه ۱۲۱۲۱۲۱
نمونه های شعر ساده ۱۲۱۲۱۲۲
مقاله نویسی ۱۲۱۲۱۲۳
آواشناسی انگلیسی ۱۲۱۲۱۲۴
خواندن متون مطبوعاتی ۱۲۱۲۱۲۷
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱ ۱۲۱۲۱۲۹
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۲ ۱۲۱۲۱۳۳
روش تدریس زبان خارجی ۱۲۱۲۱۴۳
آزمون سازی زبان انگلیسی ۱۲۱۲۱۴۵
خواندن و درک مفاهیم  ۱ ۱۲۲۵۰۰۴
گفت و شنود ۱ ۱۲۲۵۱۱۳
گفت و شنود ۲ ۱۲۲۵۱۱۴
اصول و روش تحقیق ۱ ۱۲۱۲۰۸۳
اصول و روش تحقیق ۲ ۱۲۱۲۰۹۱
دروس رشته مترجمی زبان
 نام درس کد درس 
فنون یادگیری زبان ۱۲۱۲۰۵۰
خواندن و درک مفاهیم   ۳ ۱۲۱۲۰۵۱
ساخت زبان فارسی ۱۲۱۲۰۵۳
نگارش فارسی ۱۲۱۲۰۵۴
آشنایی با ادبیات معاصر ایران ۱۲۱۲۰۵۹
واژه شناسی ۱۲۱۲۰۶۸
ترجمه متون ادبی ۱۲۱۲۰۷۱
ترجمه پیشرفته ۱ ۱۲۱۲۰۷۲
ترجمه متون مطبوعاتی ۱ ۱۲۱۲۰۷۶
ترجمه مکاتبات و اسناد ۱ ۱۲۱۲۰۷۷
بررسی مقابله ای ساخت جمله ۱۲۱۲۰۷۸
اصول و مبانی نظری ترجمه ۱۲۱۲۰۷۹
ترجمه پیشرفته ۲ ۱۲۱۲۰۸۰
ترجمه متون مطبوعاتی  ۲ ۱۲۱۲۰۸۵
ترجمه متون سیاسی ۱۲۱۲۰۸۹
ترجمه متون اقتصادی ۱۲۱۲۰۹۴
ترجمه مکاتبات و اسناد ۲ ۱۲۱۲۰۹۵
بیان شفاهی داستان ۱ ۱۲۱۲۰۹۹
بیان شفاهی داستان  ۲ ۱۲۱۲۱۰۰
دروس رشته زبان و ادبیات انگلیسی
نام درس کد درس
خواندن و درک مفاهیم  ۱ ۱۲۲۵۰۰۴
گفت و شنود ۱ ۱۲۲۵۱۱۳
فنون یادگیری زبان ۱۲۲۵۱۲۷
خواندن و درک مفاهیم ۲ ۱۲۱۲۱۰۵
گفت و شنود ۲ ۱۲۲۵۱۱۴
دستور نگارش ۱ ۱۲۱۲۱۰۷
دستور نگارش ۲ ۱۲۱۲۱۰۹
خواندن متون مطبوعاتی ۱۲۱۲۱۲۷
نمونه های نثر ساده ۱۲۱۲۱۱۲
آواشناسی انگلیسی ۱۲۱۲۱۲۴
نمونه های شعر ساده ۱۲۱۲۱۲۲
کلیات زبان شناسی ۱ ۱۲۱۲۱۱۱
نگارش پیشرفته ۱۲۱۲۱۱۳
فنون و صناعات ادبی ۱۲۱۲۱۱۴
اصول و روش ترجمه ۱۲۱۲۱۱۵
درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۱ ۱۲۱۲۱۱۶
نامه نگاری ۱۲۱۲۱۱۹
درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۲ ۱۲۱۲۱۱۸
کلیات زبان شناسی ۲ ۱۲۱۲۱۱۷
ترجمه متون ساده ۱۲۱۲۱۲۰
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه ۱۲۱۲۱۲۱
مقاله نویسی ۱۲۱۲۱۲۳
داستان کوتاه ۱۲۱۲۱۲۸
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۱ ۱۲۱۲۱۲۵
ادبیات امریکا ۱۲۲۵۱۱۶
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱ ۱۲۱۲۱۲۹
اساطیر یونان و روم ۱۲۲۵۱۱۷
ترجمه متون ادبی ۱ ۱۲۱۲۱۳۴
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۲ ۱۲۱۲۱۳۱
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۲ ۱۲۱۲۱۳۳
رمان قرن ۲۰ ۱۲۲۵۱۱۸
شعر انگلیسی ۱۲۱۲۱۳۰
ادبیات معاصر ۱۲۲۵۱۱۹
زبان دوم (۱) فرانسه ۱۲۱۲۱۳۶
نمایشنامه قرن ۱۷ تا ۲۰ ۱۲۲۵۱۲۰
رمان قرن ۱۸ و ۱۹ ۱۲۲۵۱۲۱
زبان دوم (۲) فرانسه ۱۲۱۲۱۴۰
نمایشنامه کلاسیک و رنسانس ۱۲۲۵۱۲۲
ادبیات جهان ۱۲۲۵۱۲۴
روش تدریس زبان خارجی ۱۲۱۲۱۴۳
متون برگزیده نثر ادبی ۱۲۱۲۱۴۶
رویکردهای نقد ادبی ۱۲۲۵۱۲۳
ترجمه متون ادبی ۲ ۱۲۱۲۱۳۷
آزمون سازی زبان انگلیسی ۱۲۱۲۱۴۵
زبان دوم ( ۳) فرانسه ۱۲۱۲۱۴۷
مکتب های ادبی ۱۲۱۲۱۴۸
اصول و روش تحقیق ۱۲۲۵۱۱۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *