لیست دروس رشته علوم اقتصاد نظری

دروس مشترک رشته علوم اقتصاد نظری
نام درس کد درس
اقتصاد خرد ۱۲۲۱۰۳۶
مبانی جامه شناسی ۱۲۲۲۱۳۹
مبانی و اصول سازمان مدیریت ۱۲۲۱۰۳۳
ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۱) ۱۱۱۱۰۱۴
اقتصاد کلان ۱۲۲۱۰۳۲
مدیریت رفتار سازمانی ۱۲۱۸۱۲۳
اصول حسابداری (۱) ۱۲۱۴۰۱۷
مبانی روش تحقیق ۱۲۲۱۰۳۵
اصول حسابداری (۲) ۱۲۱۴۰۴۵
ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۲) ۱۱۱۱۰۱۵
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۱۲۲۱۰۲۸
مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) ۱۲۲۱۰۳۴
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ۱۲۱۲۱۷۴
اصول حسابداری (۳) ۱۲۱۴۰۷۶
حسابرسی ۱۲۱۴۰۷۷
حسابداری صنعتی ۱۲۱۴۰۳۸
پول و ارز بانکداری ۱۲۱۴۰۷۱
آمار و احتمالات ۱۱۱۷۰۸۹
   
دروس تخصصی علوم اقتصاد
نام درس کد درس
اقتصاد کلان میانه ۱ ۱۲۲۱۱۲۱
اقتصاد خرد میانه ۱ ۱۲۲۱۱۲۲
زبان تخصصی اقتصاد ۱۲۱۲۲۰۸
اقتصاد ایران ۱۲۲۱۱۳۴
نظام اقتصادی صدر اسلام ۱۲۲۱۱۰۳
ارزیابی طرح های اقتصادی ۱۲۲۱۱۰۱
اقتصاد خرد میانه ۲ ۱۲۲۱۱۲۳
اقتصاد کلان میانه ۲ ۱۲۲۱۱۲۴
نظام های اقتصادی ۱۲۲۱۱۰۸
اقتصاد بخش عمومی ۱۲۲۱۱۲۵
تاریخ عقاید اقتصادی ۱۲۲۱۰۹۶
اقتصاد ریاضی ۱۲۲۱۰۹۰
تجارت بین الملل ۱۲۱۸۱۸۱
اقتصاد سنجی ۱۲۲۱۰۹۷
روش تحقیق در اقتصاد ۱۲۲۱۱۱۳
مالیه بین الملل ۱۲۲۱۰۹۸
پژوهش عملیاتی ۱۲۲۱۱۰۹
اقتصاد منابع ۱۲۲۱۱۰۲
اقتصاد صنعتی ۱۲۲۱۱۱۰
اقتصاد و کار و نیروی انسانی ۱۲۲۱۱۱۱
اقتصاد کشاورزی ۱۲۲۱۱۰۷
اقتصاد مدیریت ۱۲۲۱۱۰۰
اقتصاد پول ۱۲۲۱۱۱۴
اقتصاد شهری ۱۲۲۱۱۱۷
اقتصاد محیط زیست ۱۲۲۱۱۱۸
حقوق اقتصادی ۱۲۲۱۱۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *