دانلود نمونه سوالات رشته روزنامه نگاری با پاسخنامه تستی

برای دانلود نمونه سوالات رشته روزنامه نگاری از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

   • آشنایی با دفاع مقدس
   • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
   • آمار در علوم اجتماعی
   • آمار مقدماتی
   • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
   • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
   • ارتباطات بین المللی
   • ارتباطات تصویری
   • ارتباطات سیاسی
   • ارزش های دفاع مقدس
   • اصول روابط و سازمانهای بین المللی
   • اصول روزنامه نگاری
   • اصول سازمان و مدیریت
   • اصول علم اقتصاد
   • اصول علم سیاست
   • افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی
   • اقتصاد ایران
   • اندیشه اسلامی ۱
   • اندیشه اسلامی ۲
   • اندیشه سیاسی امام خمینی
   • اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
   • انقلاب اسلامی ایران
   • تاریخ مطبوعات
   • تحلیل محتواهای پیامهای ارتباطی
   • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
   • تفسیرموضوعی قرآن
   • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
   • تکنولوژی های ارتباطی
   • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
   • حقوق ارتباط جمعی
   • حقوق اساسی
   • حقوق و مسئولیت های روزنامه نگاری
   • دانش خانواده و جمعیت
   • روانشناسی اجتماعی
   • روزنامه نگاری الکترونیکی
   • روزنامه نگاری تخصصی
   • روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی
   • روزنامه نگاری عملی ۱ مصاحبه مطبوعاتی
   • روزنامه نگاری عملی ۲ گزارش مطبوعاتی
   • روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (نظری ـ عملی)
   • زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات
   • زبان تخصصی ۲ متون روزنامه نگاری
   • زبان خارجی
   • شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
   • عکاس خبری (فتوژورنالیسم)
   • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
   • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
   • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
   • کارآفرینی
   • کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
   • کلیات حقوق
   • گرافیک . صفحه آرایی در مطبوعات
   • مبانی ارتباطات انسانی
   • مبانی ارتباطات جمعی
   • مبانی ارتباطات و توسعه
   • مبانی تاریخ اجتماعی ایران
   • مبانی جامعه اطلاعاتی
   • مبانی جامعه شناسی
   • معنی شناسی در رسانه ها
   • نظریه های ارتباطات اجتماعی
   • نظریه های جامعه شناسی
   • نقد و تفسیر مقاله نویسی
   • ورزش ۱ – ورزش ویژه
   • ویراستاری و مدیریت اخبار