سوالات امتحانی رشته علوم ارتباطات اجتماعی

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی رشته مشاوره و راهنمایی با پاسخنامه از لیست دروس این رشته، درس مورد نظر را انتخاب نمایید تا وارد بخش نمونه سوالات و دانلود آن شوید:

 • روزنامه نگاری
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آمار در علوم اجتماعی
  • آمار مقدماتی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارتباطات بین المللی
  • ارتباطات تصویری
  • ارتباطات سیاسی
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول روابط و سازمانهای بین المللی
  • اصول روزنامه نگاری
  • اصول سازمان و مدیریت
  • اصول علم اقتصاد
  • اصول علم سیاست
  • افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی
  • اقتصاد ایران
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
  • انقلاب اسلامی ایران
  • تاریخ مطبوعات
  • تحلیل محتواهای پیامهای ارتباطی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • تکنولوژی های ارتباطی
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • حقوق ارتباط جمعی
  • حقوق اساسی
  • حقوق و مسئولیت های روزنامه نگاری
  • دانش خانواده و جمعیت
  • روانشناسی اجتماعی
  • روزنامه نگاری الکترونیکی
  • روزنامه نگاری تخصصی
  • روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی
  • روزنامه نگاری عملی ۱ مصاحبه مطبوعاتی
  • روزنامه نگاری عملی ۲ گزارش مطبوعاتی
  • روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (نظری ـ عملی)
  • زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات
  • زبان تخصصی ۲ متون روزنامه نگاری
  • زبان خارجی
  • شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
  • عکاس خبری (فتوژورنالیسم)
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • كارآفرينی
  • کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
  • کلیات حقوق
  • گرافیک . صفحه آرایی در مطبوعات
  • مبانی ارتباطات انسانی
  • مبانی ارتباطات جمعی
  • مبانی ارتباطات و توسعه
  • مبانی تاریخ اجتماعی ایران
  • مبانی جامعه اطلاعاتی
  • مبانی جامعه شناسی
  • معنی شناسی در رسانه ها
  • نظریه های ارتباطات اجتماعی
  • نظریه های جامعه شناسی
  • نقد و تفسیر مقاله نویسی
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
  • ویراستاری و مدیریت اخبار
 • روابط عمومی
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آمار در علوم اجتماعی
  • آمار مقدماتی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارتباط با رسانه ها
  • ارتباطات بین المللی
  • ارتباطات تصویری
  • ارتباطات سیاسی
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول اقناع و تبلیغ سیاسی
  • اصول تبلیغات بازرگانی
  • اصول روابط عمومی
  • اصول روابط و سازمانهای بین المللی
  • اصول سازمان و مدیریت
  • اصول علم اقتصاد
  • اصول علم سیاست
  • افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی
  • اقتصاد ایران
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
  • انقلاب اسلامی ایران
  • تحلیل محتواهای پیامهای ارتباطی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • تکنولوژی های ارتباطی
  • تکنیک های روابط عمومی
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • حقوق ارتباط جمعی
  • حقوق اساسی
  • دانش خانواده و جمعیت
  • روابط عملی ۱ گزارش و نگارش
  • روابط عمومی الکترونیکی
  • روابط عمومی عملی ۲ انتشارات
  • روانشناسی اجتماعی
  • روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی
  • روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (نظری ـ عملی)
  • زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات
  • زبان تخصصی ۲ متون روابط عمومی
  • زبان خارجی
  • شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
  • طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • كارآفرينی
  • کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
  • کلیات حقوق
  • گرافیک . صفحه آرایی در مطبوعات
  • مبانی آرشیو و اطلاع رسانی
  • مبانی ارتباطات انسانی
  • مبانی ارتباطات جمعی
  • مبانی ارتباطات و توسعه
  • مبانی تاریخ اجتماعی ایران
  • مبانی جامعه اطلاعاتی
  • مبانی جامعه شناسی
  • مدیریت روابط عمومی
  • معنی شناسی در رسانه ها
  • نظریه های ارتباطات اجتماعی
  • نظریه های جامعه شناسی
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
دکمه بازگشت به بالا