لیست دروس رشته آب و هوا شناسی

نمونه سوالات رشته آب و هوا شناسی
نام درس کد درس
ریاضیات مقدماتی ۱۱۱۱۳۰۰
اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
۱۲۱۶۴۰۸
جغرافیای جمعیت
 
آمار و احتمالات ۱۱۱۷۱۴۶
مبانی سنجش از دور
 
مبانی آب و هوا شناسی ۲  
فلسفه و سیر تکوین جغرافیا  
کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی ۱۲۱۶۴۰۰
مبانی آب و هواشناسی ۱  
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ۱۲۱۶۴۰۲
فناوری اطلاعات it  
مبانی هیدرولوژی
 
اصول و روش های آمایش سرزمین ۱۲۱۶۴۰۳
روش تحقیق (نظری)  
ژئومورفولوژی ایران ۱۲۱۶۴۲۶
زبان تخصصی (آب و هواشناسی) ۱۲۱۶۴۸۹
مبانی جغرافیای اقتصادی  
جغرافیای خاکها ۱۲۱۶۴۰۶
مبانی جغرافیای سیاسی  
اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای ۱۲۱۶۴۰۸
مخاطرات طبیعی ۱۲۱۶۴۰۹
جغرافیای شهری ایران ۱۲۱۶۴۱۰
جغرافیای اقتصادی ایران ۱۲۱۶۴۱۱
نقشه برداری ۱۲۱۶۳۹۶
مخاطرات انسانی ۱۲۱۶۴۱۲
مبانی جغرافیای روستایی
 
مبانی جغرافیای فرهنگی
 
مبانی جغرافیای شهری
 
مبانی جغرافیای گردشگری
 
جغرافیای جمعیت ایران ۱۲۱۶۴۱۳
جغرافیای سیاسی ایران ۱۲۱۶۴۲۰
ریاضیات پیشرفته ۱۱۱۱۳۰۱
مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی ۱۲۱۶۴۸۲
مبانی زمین شناسی
 
مطالعات منطقه ای (خلیج فارس)
 
نقشه ها و نمودارهای اقلیمی ۱۲۱۶۴۸۳
مبانی جمعیت شناسی
 
نقشه خوانی  
زمین در فضا  
آب و های کره زمین ۱۲۱۶۴۸۴
آب و هوای ایران ۱۲۱۶۴۱۴
ژئومورفولوژی اقلیمی ۱۲۱۶۴۸۵
اقلیم شناسی آماری ۱۲۱۶۴۸۶
آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی ۱۲۱۶۴۸۷
اقلیم شناسی دینامیکی ۱۲۱۶۴۸۸
مطالعات منطقه ای (خلیج فارس) ۱۲۱۶۴۱۵
ریاضیات مهندسی ۱۱۱۱۳۰۲
مبانی ژئومورفولوژی
 
جغرافیای روستایی ایران ۱۲۱۶۴۰۴
هیدروکلیماتولوژی ۱۲۱۶۴۷۳
کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی ۱۲۱۶۴۷۴
پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا ۱۲۱۶۴۷۵
سیاست و فضا ۱۲۱۶۳۹۹
مبانی جغرافیای فرهنگی ۱۲۱۶۳۸۸
مبانی محیط زیست
 
فیزیک عمومی ۱۱۱۱۳۰۳
میکرو کلیماتولوژی ۱۲۱۶۴۷۶
اقلیم شناسی کاربردی ۱۲۱۶۴۷۷
تغییر اقلیم وپیامدهای آن ۱۲۱۶۴۷۸
اقلیم شناسی فیزیکی ۱۲۱۶۴۸۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *