لیست دروس رشته آمار محض و کاربردی

دروس رشته آمار محض
نام درسکد درس
آمار و احتمال۱۱۱۷۰۲۴
مبانی جمعیت شناسی۱۲۲۲۰۷۵
روش های آماری۱۱۱۷۰۲۵
مبانی اقتصاد۱۲۲۱۰۲۳
ریاضی برای آمار۱۱۱۱۰۸۶
احتمال و کاربرد آن۱۱۱۷۰۲۶
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی۱۱۱۵۰۲۱
جبر خطی برای آمار۱۱۱۷۰۲۷
روش های نمونه گیری ۱۱۱۱۷۰۲۸
فرایندهای تصادفی ۱۱۱۱۷۰۲۹
مبانی جامعه شناسی۱۲۲۲۰۷۶
روش های نمونه گیری ۲۱۱۱۷۰۳۱
آمار ریاضی ۱۱۱۱۷۰۳۲
آنالیز ریاضی ۱۱۱۱۱۰۸۷
آمار ریاضی ۲۱۱۱۷۰۳۳
سری های زمانی ۱۱۱۱۷۰۳۵
رگرسیون۱۱۱۷۰۳۶
طرح آزمایش های ۱۱۱۱۷۰۳۷
آشنایی با نظریه صف بندی۱۱۱۷۰۳۸
کنترل کیفیت آماری۱۱۱۷۰۴۲
طرح آزمایش های ۲۱۱۱۷۰۴۸
روش های چند متغیره پیوسته۱۱۱۷۰۴۹
روش های پیشرفته آمار۱۱۱۷۰۴۳
روش های چند متغیره گسسته۱۱۱۷۰۴۴
محاسبات آماری با کامپیوتر۱۱۱۷۰۴۵
آنالیز ریاضی ۲۱۱۱۱۰۸۸
آنالیز عددی ۱۱۱۱۱۰۸۹
مبانی ریاضی۱۱۱۱۰۹۰
برنامه سازی پیشرفته۱۱۱۵۰۲۲
زبان تخصصی۱۱۱۷۰۳۰
تحقیق در عملیات۱۱۱۷۰۳۹
دروس رشته آمار کاربردی
نام درسکد درس
مبانی احتمال۱۱۱۷۱۴۷
مبانی علوم ریاضی۱۱۱۱۳۰۹
احتمال ۱۱۱۱۷۱۵۳
ذخیره و بازیابی اطلاعات1111276
مبانی ماتریس ها و جبر خطی۱۱۱۱۳۲۰
مبانی آنالیز ریاضی۱۱۱۱۳۲۲
احتمال ۲۱۱۱۷۱۵۴
مبانی اقتصاد۱۲۲۱۰۲۳
فرایندهای تصادفی ۱۱۱۱۷۰۲۹ 
آمار ریاضی (برآورد یابی)۱۱۱۷۱۵۷
سری های زمانی ۱۱۱۱۷۰۳۵
روش های نمونه گیری ۱۱۱۱۷۱۶۰
روش های نمونه گیری ۲۱۱۱۷۱۶۱
آمار ریاضی (آزمون فرض ها)۱۱۱۷۱۶۵
طرح آزمایش های ۱۱۱۱۷۱۶۶
کنترل کیفیت آماری۱۱۱۷۱۷۱
روش های نا پارامتری۱۱۱۷۱۶۷
طرح آزمایش های ۲۱۱۱۷۱۶۸
روش های چند متغیره پیوسته ۱۱۱۱۷۱۷۰
روش های چند متغیره گسسته۱۱۱۷۰۴۴
بهینه سازی خطی۱۱۱۱۳۲۶
مبانی ترکیبیات۱۱۱۱۳۲۴
ترکیبیات و کاربرد ها۱۱۱۱۴۰۲
نظریه گراف و کاربرد ها۱۱۱۱۴۰۰
نظریه مجموعه های فازی۱۱۱۱۳۹۱
نرم افزار های ریاضی۱۱۱۱۳۹۳
آشنایی با نظریه صف بندی۱۱۱۷۰۳۸
آشنایی با نظریه تصمیم۱۱۱۷۱۷۶
آشنایی با احتمال و آمار فازی۱۱۱۷۱۷۸
روش های چند متغیره پیوسته ۲۱۱۱۷۱۷۹
رگرسیون ۲۱۱۱۷۱۸۰
بهینه سازی غیر خطی۱۱۱۱۴۰۱
آنالیز عددی۱۱۱۱۴۱۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا