لیست دروس رشته آمار محض و کاربردی

دروس رشته آمار محض
نام درس کد درس
آمار و احتمال ۱۱۱۷۰۲۴
مبانی جمعیت شناسی ۱۲۲۲۰۷۵
روش های آماری ۱۱۱۷۰۲۵
مبانی اقتصاد ۱۲۲۱۰۲۳
ریاضی برای آمار ۱۱۱۱۰۸۶
احتمال و کاربرد آن ۱۱۱۷۰۲۶
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی ۱۱۱۵۰۲۱
جبر خطی برای آمار ۱۱۱۷۰۲۷
روش های نمونه گیری ۱ ۱۱۱۷۰۲۸
فرایندهای تصادفی ۱ ۱۱۱۷۰۲۹
مبانی جامعه شناسی ۱۲۲۲۰۷۶
روش های نمونه گیری ۲ ۱۱۱۷۰۳۱
آمار ریاضی ۱ ۱۱۱۷۰۳۲
آنالیز ریاضی ۱ ۱۱۱۱۰۸۷
آمار ریاضی ۲ ۱۱۱۷۰۳۳
سری های زمانی ۱ ۱۱۱۷۰۳۵
رگرسیون ۱۱۱۷۰۳۶
طرح آزمایش های ۱ ۱۱۱۷۰۳۷
آشنایی با نظریه صف بندی ۱۱۱۷۰۳۸
کنترل کیفیت آماری ۱۱۱۷۰۴۲
طرح آزمایش های ۲ ۱۱۱۷۰۴۸
روش های چند متغیره پیوسته ۱۱۱۷۰۴۹
روش های پیشرفته آمار ۱۱۱۷۰۴۳
روش های چند متغیره گسسته ۱۱۱۷۰۴۴
محاسبات آماری با کامپیوتر ۱۱۱۷۰۴۵
آنالیز ریاضی ۲ ۱۱۱۱۰۸۸
آنالیز عددی ۱ ۱۱۱۱۰۸۹
مبانی ریاضی ۱۱۱۱۰۹۰
برنامه سازی پیشرفته ۱۱۱۵۰۲۲
زبان تخصصی ۱۱۱۷۰۳۰
تحقیق در عملیات ۱۱۱۷۰۳۹
دروس رشته آمار کاربردی
نام درس کد درس
مبانی احتمال ۱۱۱۷۱۴۷
مبانی علوم ریاضی ۱۱۱۱۳۰۹
احتمال ۱ ۱۱۱۷۱۵۳
ذخیره و بازیابی اطلاعات ۱۱۱۱۲۷۶
مبانی ماتریس ها و جبر خطی ۱۱۱۱۳۲۰
مبانی آنالیز ریاضی ۱۱۱۱۳۲۲
احتمال ۲ ۱۱۱۷۱۵۴
مبانی اقتصاد ۱۲۲۱۰۲۳
فرایندهای تصادفی ۱ ۱۱۱۷۰۲۹ 
آمار ریاضی (برآورد یابی) ۱۱۱۷۱۵۷
سری های زمانی ۱ ۱۱۱۷۰۳۵
روش های نمونه گیری ۱ ۱۱۱۷۱۶۰
روش های نمونه گیری ۲ ۱۱۱۷۱۶۱
آمار ریاضی (آزمون فرض ها) ۱۱۱۷۱۶۵
طرح آزمایش های ۱ ۱۱۱۷۱۶۶
کنترل کیفیت آماری ۱۱۱۷۱۷۱
روش های نا پارامتری ۱۱۱۷۱۶۷
طرح آزمایش های ۲ ۱۱۱۷۱۶۸
روش های چند متغیره پیوسته ۱ ۱۱۱۷۱۷۰
روش های چند متغیره گسسته ۱۱۱۷۰۴۴
بهینه سازی خطی ۱۱۱۱۳۲۶
مبانی ترکیبیات ۱۱۱۱۳۲۴
ترکیبیات و کاربرد ها ۱۱۱۱۴۰۲
نظریه گراف و کاربرد ها ۱۱۱۱۴۰۰
نظریه مجموعه های فازی ۱۱۱۱۳۹۱
نرم افزار های ریاضی ۱۱۱۱۳۹۳
آشنایی با نظریه صف بندی ۱۱۱۷۰۳۸
آشنایی با نظریه تصمیم ۱۱۱۷۱۷۶
آشنایی با احتمال و آمار فازی ۱۱۱۷۱۷۸
روش های چند متغیره پیوسته ۲ ۱۱۱۷۱۷۹
رگرسیون ۲ ۱۱۱۷۱۸۰
بهینه سازی غیر خطی ۱۱۱۱۴۰۱
آنالیز عددی ۱۱۱۱۴۱۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *