لیست دروس رشته ادبیات

لیست دروس رشته ادبیات
نام درسکد درس
قواعد عربی ۱۱۲۱۳۰۰۱
قرائت عربی ۱۱۲۱۳۰۰۲
نظم ۱ بخش ۱ رودکی و منوچهری۱۲۱۳۰۰۳
نظم ۱ بخش ۲ فرخی وکسایی۱۲۱۳۰۰۴
نثر ۱ تاریخ بیهقی۱۲۱۳۰۰۵
قواعد عربی ۲۱۲۱۳۰۰۶
قرائت عربی ۲۱۲۱۳۰۰۷
آیین نگارش و ویرایش  ۱۱۲۱۳۰۰۸
نظم ۲ بخش ۱ رستم و سهراب۱۲۱۳۰۰۹
نثر ۲ بخش ۱ سیاستنامه و قابوسنامه۱۲۱۳۰۱۰
قواعد عربی ۳۱۲۱۳۰۱۱
قرائت عربی ۳۱۲۱۳۰۱۲
تاریخ ادبیات ۱۱۲۱۳۰۱۳
آیین نگارش و ویرایش ۲۱۲۱۳۰۱۴
دستور زبان فارسی ۱۱۲۱۳۰۱۵
نظم ۲ بخش ۲ رستم و اسفندیار۱۲۱۳۰۱۶
نظم ۲ بخش ۳ سی قصیده از ناصر خسرو۱۲۱۳۰۱۷
نثر ۲ بخش ۲ کشف الاسرار۱۲۱۳۰۱۸
قرائت عربی ۴۱۲۱۳۰۱۹
قواعد عربی ۴۱۲۱۳۰۲۰
تاریخ زبان فارسی۱۲۱۳۰۲۱
نظم ۳ بخش ۱ خاقانی۱۲۱۳۰۲۳
نظم ۳ بخش ۲ مسعود سعد۱۲۱۳۰۲۴
قرائت عربی ۵۱۲۱۳۰۲۵
دستور زبان فارسی ۲۱۲۱۳۰۲۶
نظم ۳ بخش ۳ نظامی۱۲۱۳۰۲۷
نظم ۴ بخش ۱ مثنوی مولوی ۱۱۲۱۳۰۲۸
نثر ۳ بخش ۱ کلیله و دمنه ۱۱۲۱۳۰۲۹
زبان خارجه تخصصی ۱۱۲۱۳۰۳۰
نقد ادبی۱۲۱۳۰۳۱
تاریخ ادبیات ۲۱۲۱۳۰۳۲
معانی و بیان ۱۱۲۱۳۰۳۳
زبان تخصصی ۲۱۲۱۳۰۳۴
نظم ۴ بخش ۲ مثنوی ۲۱۲۱۳۰۳۵
نظم ۴ بخش ۳ منطق الطیر عطار۱۲۱۳۰۳۶
نثر ۳ بخش ۲ کلیله و دمنه  ۲ وچهار مقاله نظامی عروضی۱۲۱۳۰۳۷
بدیع۱۲۱۳۰۳۸
مبانی عرفان و تصوف۱۲۱۳۰۳۹
تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی۱۲۱۳۰۴۰
تاریخ ادبیات ۳۱۲۱۳۰۴۱
ادبیات معاصر ۱ نظم۱۲۱۳۰۴۲
نظم ۵ بخش ۱ بوستان سعدی۱۲۱۳۰۴۳
نظم ۴ بخش ۴ حدیقه سنایی۱۲۱۳۰۴۴
نثر ۳ بخش ۳ گلستان۱۲۱۳۰۴۵
سبک شناسی ۱ نظم۱۲۱۳۰۴۶
متون تفسیری فارسی۱۲۱۳۰۴۷
ادبیات معاصر ۲ نثر۱۲۱۳۰۴۸
سبک شناسی ۲ نثر۱۲۱۳۰۴۹
نظم ۵ بخش ۲ غزلیات و قصاید سعدی۱۲۱۳۰۵۰
نظم ۵ بخش ۳ حافظ ۱۱۲۱۳۰۵۱
نثر ۴ مرصاد العباد۱۲۱۳۰۵۲
مقدمات زبان شناسی۱۲۱۳۰۵۳
انواع ادبی۱۲۱۳۰۵۴
آشنایی با علوم قرآنی۱۲۱۳۰۵۵
معانی و بیان  ۲۱۲۱۳۰۵۶
نظم ۵ بخش ۴ حافظ ۲۱۲۱۳۰۵۷
نظم ۵ بخش ۵ صائب۱۲۱۳۰۵۸
عروض و قافیه۱۲۱۳۰۵۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *