لیست دروس رشته ادبیات

لیست دروس رشته ادبیات
نام درس کد درس
قواعد عربی ۱ ۱۲۱۳۰۰۱
قرائت عربی ۱ ۱۲۱۳۰۰۲
نظم ۱ بخش ۱ رودکی و منوچهری ۱۲۱۳۰۰۳
نظم ۱ بخش ۲ فرخی وکسایی ۱۲۱۳۰۰۴
نثر ۱ تاریخ بیهقی ۱۲۱۳۰۰۵
قواعد عربی ۲ ۱۲۱۳۰۰۶
قرائت عربی ۲ ۱۲۱۳۰۰۷
آیین نگارش و ویرایش  ۱ ۱۲۱۳۰۰۸
نظم ۲ بخش ۱ رستم و سهراب ۱۲۱۳۰۰۹
نثر ۲ بخش ۱ سیاستنامه و قابوسنامه ۱۲۱۳۰۱۰
قواعد عربی ۳ ۱۲۱۳۰۱۱
قرائت عربی ۳ ۱۲۱۳۰۱۲
تاریخ ادبیات ۱ ۱۲۱۳۰۱۳
آیین نگارش و ویرایش ۲ ۱۲۱۳۰۱۴
دستور زبان فارسی ۱ ۱۲۱۳۰۱۵
نظم ۲ بخش ۲ رستم و اسفندیار ۱۲۱۳۰۱۶
نظم ۲ بخش ۳ سی قصیده از ناصر خسرو ۱۲۱۳۰۱۷
نثر ۲ بخش ۲ کشف الاسرار ۱۲۱۳۰۱۸
قرائت عربی ۴ ۱۲۱۳۰۱۹
قواعد عربی ۴ ۱۲۱۳۰۲۰
تاریخ زبان فارسی ۱۲۱۳۰۲۱
نظم ۳ بخش ۱ خاقانی ۱۲۱۳۰۲۳
نظم ۳ بخش ۲ مسعود سعد ۱۲۱۳۰۲۴
قرائت عربی ۵ ۱۲۱۳۰۲۵
دستور زبان فارسی ۲ ۱۲۱۳۰۲۶
نظم ۳ بخش ۳ نظامی ۱۲۱۳۰۲۷
نظم ۴ بخش ۱ مثنوی مولوی ۱ ۱۲۱۳۰۲۸
نثر ۳ بخش ۱ کلیله و دمنه ۱ ۱۲۱۳۰۲۹
زبان خارجه تخصصی ۱ ۱۲۱۳۰۳۰
نقد ادبی ۱۲۱۳۰۳۱
تاریخ ادبیات ۲ ۱۲۱۳۰۳۲
معانی و بیان ۱ ۱۲۱۳۰۳۳
زبان تخصصی ۲ ۱۲۱۳۰۳۴
نظم ۴ بخش ۲ مثنوی ۲ ۱۲۱۳۰۳۵
نظم ۴ بخش ۳ منطق الطیر عطار ۱۲۱۳۰۳۶
نثر ۳ بخش ۲ کلیله و دمنه  ۲ وچهار مقاله نظامی عروضی ۱۲۱۳۰۳۷
بدیع ۱۲۱۳۰۳۸
مبانی عرفان و تصوف ۱۲۱۳۰۳۹
تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی ۱۲۱۳۰۴۰
تاریخ ادبیات ۳ ۱۲۱۳۰۴۱
ادبیات معاصر ۱ نظم ۱۲۱۳۰۴۲
نظم ۵ بخش ۱ بوستان سعدی ۱۲۱۳۰۴۳
نظم ۴ بخش ۴ حدیقه سنایی ۱۲۱۳۰۴۴
نثر ۳ بخش ۳ گلستان ۱۲۱۳۰۴۵
سبک شناسی ۱ نظم ۱۲۱۳۰۴۶
متون تفسیری فارسی ۱۲۱۳۰۴۷
ادبیات معاصر ۲ نثر ۱۲۱۳۰۴۸
سبک شناسی ۲ نثر ۱۲۱۳۰۴۹
نظم ۵ بخش ۲ غزلیات و قصاید سعدی ۱۲۱۳۰۵۰
نظم ۵ بخش ۳ حافظ ۱ ۱۲۱۳۰۵۱
نثر ۴ مرصاد العباد ۱۲۱۳۰۵۲
مقدمات زبان شناسی ۱۲۱۳۰۵۳
انواع ادبی ۱۲۱۳۰۵۴
آشنایی با علوم قرآنی ۱۲۱۳۰۵۵
معانی و بیان  ۲ ۱۲۱۳۰۵۶
نظم ۵ بخش ۴ حافظ ۲ ۱۲۱۳۰۵۷
نظم ۵ بخش ۵ صائب ۱۲۱۳۰۵۸
عروض و قافیه ۱۲۱۳۰۵۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *