لیست دروس رشته حسابداری

 

دروس مشترک
نام درس کد درس
اقتصاد خرد ۱۲۲۱۰۳۶
مبانی و اصول سازمان مدیریت ۱۲۲۱۰۳۳
ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۱) ۱۱۱۱۰۱۴
اقتصاد کلان ۱۲۲۱۰۳۲
مدیریت رفتار سازمانی ۱۲۱۸۱۲۳
اصول حسابداری (۱) ۱۲۱۴۰۱۷
مبانی روش تحقیق ۱۲۲۱۰۳۵
اصول حسابداری (۲) ۱۲۱۴۰۴۵
ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۲) ۱۱۱۱۰۱۵
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۱۲۲۱۰۲۸
مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) ۱۲۲۱۰۳۴
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ۱۲۱۲۱۷۴
اصول حسابداری (۳) ۱۲۱۴۰۷۶
حسابرسی ۱۲۱۴۰۷۷
حسابداری صنعتی ۱۲۱۴۰۳۸
پول و ارز بانکداری ۱۲۱۴۰۷۱
آمار و احتمالات ۱۱۱۷۰۸۹

 

دروس تخصصی حسابداری
نام درس کد درس
حسابداری میانه ۱ ۱۲۱۴۰۲۲
حسابداری صنعتی ۲ ۱۲۱۴۰۲۶
مبانی تنظیم بودجه ۱۲۱۴۰۳۹
زبان تخصصی ۱ ۱۲۱۴۱۰۷
حقوق بازرگانی ۱۲۱۴۱۰۴
 مدیریت مالی ۱ ۱۲۱۴۰۳۰
حسابداری و حسابرسی دولتی ۱۲۱۴۰۳۲
حسابداری میانه ۲ ۱۲۱۴۱۱۰
روانشناسی سازمانی ۱۲۱۴۱۴۹
روانشناسی عمومی ۱۲۱۴۱۰۳
حسابداری پیشرفته ۱ ۱۲۱۴۰۲۵
حسابداری صنعتی ۳ ۱۲۱۴۰۳۴
مدیریت مالی ۲ ۱۲۱۴۰۳۵
حسابرسی ۲ ۱۲۱۴۰۳۳
کاربرد کامپیوتر در حسابداری ۱۱۱۵۰۱۲
زبان تخصصی ۲ ۱۲۱۴۱۰۸
حسابداری پیشرفته ۲ ۱۲۱۴۰۲۹
حسابداری مالیاتی ۱۲۱۴۰۲۸
مباحث جاری در حسابداری ۱۲۱۴۰۳۶
پژوهش عملیاتی ۱۲۱۴۰۴۶
 مبانی جامعه شناسی ۱۲۱۴۱۰۵
مدیریت تولید ۱۲۱۴۱۰۶