لیست دروس رشته حسابداری

 

دروس مشترک
نام درسکد درس
اقتصاد خرد۱۲۲۱۰۳۶
مبانی و اصول سازمان مدیریت۱۲۲۱۰۳۳
ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۱)۱۱۱۱۰۱۴
اقتصاد کلان۱۲۲۱۰۳۲
مدیریت رفتار سازمانی۱۲۱۸۱۲۳
اصول حسابداری (۱)۱۲۱۴۰۱۷
مبانی روش تحقیق۱۲۲۱۰۳۵
اصول حسابداری (۲)۱۲۱۴۰۴۵
ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۲)۱۱۱۱۰۱۵
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی۱۲۲۱۰۲۸
مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)۱۲۲۱۰۳۴
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت۱۲۱۲۱۷۴
اصول حسابداری (۳)۱۲۱۴۰۷۶
حسابرسی۱۲۱۴۰۷۷
حسابداری صنعتی۱۲۱۴۰۳۸
پول و ارز بانکداری۱۲۱۴۰۷۱
آمار و احتمالات۱۱۱۷۰۸۹

 

دروس تخصصی حسابداری
نام درسکد درس
حسابداری میانه ۱۱۲۱۴۰۲۲
حسابداری صنعتی ۲۱۲۱۴۰۲۶
مبانی تنظیم بودجه۱۲۱۴۰۳۹
زبان تخصصی ۱۱۲۱۴۱۰۷
حقوق بازرگانی۱۲۱۴۱۰۴
 مدیریت مالی ۱۱۲۱۴۰۳۰
حسابداری و حسابرسی دولتی۱۲۱۴۰۳۲
حسابداری میانه ۲۱۲۱۴۱۱۰
روانشناسی عمومی۱۲۱۴۱۰۳
حسابداری پیشرفته ۱۱۲۱۴۰۲۵
حسابداری صنعتی ۳۱۲۱۴۰۳۴
مدیریت مالی ۲۱۲۱۴۰۳۵
حسابرسی ۲۱۲۱۴۰۳۳
کاربرد کامپیوتر در حسابداری۱۱۱۵۰۱۲
زبان تخصصی ۲۱۲۱۴۱۰۸
حسابداری پیشرفته ۲۱۲۱۴۰۲۹
حسابداری مالیاتی۱۲۱۴۰۲۸
مباحث جاری در حسابداری۱۲۱۴۰۳۶
پژوهش عملیاتی۱۲۱۴۰۴۶
 مبانی جامعه شناسی۱۲۱۴۱۰۵
مدیریت تولید۱۲۱۴۱۰۶