لیست دروس رشته زمین شناسی

دروس مشترک
نام درسکد درس
شیمی عمومی۱۱۱۴۰۷۹
چینه شناسی۱۱۱۶۰۴۸
مبانی کامپیوتر۱۱۱۵۰۱۹
نقشه برداری۱۱۱۶۰۰۹
زبان تخصصی زمین شناسی۱۱۱۶۰۱۲
محیط های رسوبی۱۱۱۶۰۱۷
ژئوشیمی۱۱۱۶۰۱۸
آتشفشان شناسی۱۱۱۶۰۲۲
آب های زیرزمینی۱۱۱۶۰۲۶
ژئوفیزیک۱۱۱۶۰۲۹
زمین ساخت۱۱۱۶۰۳۰
تخمین و ارزیابی ذخائرمعدنی۱۱۱۶۰۳۳
زمین شناسی نفت۱۱۱۶۰۳۵
زمین شناسی محیط زیست۱۱۱۶۰۳۸
زمین شناسی زیر زمینی۱۱۱۶۰۴۱
مینرالوگرافی۱۱۱۶۰۴۲
اصول سنجش از راه دور۱۱۱۶۰۵۳
هیدروژئوشیمی۱۱۱۶۰۷۲
مکانیک خاک۱۱۱۶۱۷۵
مبانی هیدرولیک۱۱۱۶۲۰۸
آمار و احتمال۱۱۱۶۲۱۰
آب شناسی۱۱۱۶۲۱۴
دیرینه شناسی گیاهی۱۱۱۶۲۱۵
ژئوتوریسم۱۱۱۶۲۴۵
میکروفاسیس۱۱۱۶۲۴۶
ترمودینامیک۱۱۱۶۲۴۷
دیرینه شناسی۱۱۱۶۰۴۵
دروس رشته زمین شناسی محض
نام درسکد درس
بلور شناسی هندسی۱۱۱۶۰۰۴
زمین شناسی تاریخی۱۱۱۶۰۰۵
بلور شناسی نوری۱۱۱۶۰۰۶
دیرینه شناسی ۱ (ماکروفسیل)۱۱۱۶۰۰۷
رسوب شناسی۱۱۱۶۰۰۸
نقشه برداری۱۱۱۶۰۰۹
کانی شناسی۱۱۱۶۰۱۰
دیرینه شناسی ۲ (میکروفسیل)۱۱۱۶۰۱۱
زبان تخصصی۱۱۱۶۰۱۲
ژئومورفولوژی۱۱۱۶۰۱۳
سنگ شناسی رسوبی۱۱۱۶۰۱۴
سنگ شناسی آذرین۱۱۱۶۰۱۵
فتوژئولوژی۱۱۱۶۰۱۹
پترولوژی۱۱۱۶۰۲۰
سنگ شناسی دگرگونی۱۱۱۶۰۲۱
خاک شناسی۱۱۱۶۰۲۳
زمین شناسی ساختمانی۱۱۱۶۰۲۴
زمین شناسی اقتصادی۱۱۱۶۰۲۵
آب های زیر زمینی (هیدروژئولوژی)۱۱۱۶۰۲۶
زمین شناسی ایران۱۱۱۶۰۲۷
زمین ساخت۱۱۱۶۰۳۰
زمین شناسی صحرایی۱۱۱۶۰۵۶
زلزله شناسی۱۱۱۶۰۳۲
زمین شناسی نفت۱۱۱۶۰۳۵
زمین شناسی دریایی۱۱۱۶۰۳۷
زمین شناسی محیط زیست۱۱۱۶۰۳۸
زمین شناسی مواد انرژی زا۱۱۱۶۰۴۰
زمین شناسی زیر زمینی۱۱۱۶۰۴۱
مینرالوگرافی۱۱۱۶۰۴۲
لرزه زمین ساخت۱۱۱۶۰۶۵
زمین شناسی مهندسی۱۱۱۶۰۶۶
زمین شناسی مهندسی کاربردی۱۱۱۶۰۷۳
آشنایی با GIS۱۱۱۶۲۴۸
دروس رشته زمین شناسی کاربردی
نام درسکد درس
زمین شناسی نفت۱۱۱۶۰۳۵
زمین شناسی زیر زمینی۱۱۱۶۰۴۱
بلور شناسی۱۱۱۶۰۴۳
کانی شناسی۱۱۱۶۰۴۴
دیرینه شناسی۱۱۱۶۰۴۵
رسوب شناسی و سنگ شناسی۱۱۱۶۰۴۶
چینه شناسی۱۱۱۶۰۴۸
سنگ شناسی آذرین و دگرگونی۱۱۱۶۰۴۹
زمین شناسی ساختاری۱۱۱۶۰۵۱
فتوژئولوژی۱۱۱۶۰۵۵
زمین شناسی صحرایی ۱۱۱۱۶۰۵۶
زمین شناسی ایران۱۱۱۶۰۵۷
زمین شناسی اقتصادی۱۱۱۶۰۵۸
کانی ها و سنگ های صنعتی۱۱۱۶۰۶۰
اصول اکتشافات معدنی۱۱۱۶۰۶۲
آب شناسی کاربردی۱۱۱۶۰۶۳
زمین شناسی صحرایی ۲۱۱۱۶۰۶۴
لرزه زمین ساخت۱۱۱۶۰۶۵
زمین شناسی مهندسی۱۱۱۶۰۶۶
زمین شناسی ساختاری کاربردی۱۱۱۶۰۶۸
سنجش از دور در زمین شناسی۱۱۱۶۰۷۰
زمین شناسی مهندسی کاربردی۱۱۱۶۰۷۳
زمین شناسی تاریخی۱۱۱۶۰۷۵
زمین شناسی فیزیکی۱۱۱۶۰۷۶
میکروفاسیس۱۱۱۶۲۴۶
آشنایی با GIS۱۱۱۶۲۴۸
زمین پزشکی۱۱۱۶۱۷۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا