لیست دروس رشته زمین شناسی

دروس مشترک
نام درس کد درس
شیمی عمومی ۱۱۱۴۰۷۹
چینه شناسی ۱۱۱۶۰۴۸
مبانی کامپیوتر ۱۱۱۵۰۱۹
نقشه برداری ۱۱۱۶۰۰۹
زبان تخصصی زمین شناسی ۱۱۱۶۰۱۲
محیط های رسوبی ۱۱۱۶۰۱۷
ژئوشیمی ۱۱۱۶۰۱۸
آتشفشان شناسی ۱۱۱۶۰۲۲
آب های زیرزمینی ۱۱۱۶۰۲۶
ژئوفیزیک ۱۱۱۶۰۲۹
زمین ساخت ۱۱۱۶۰۳۰
تخمین و ارزیابی ذخائرمعدنی ۱۱۱۶۰۳۳
زمین شناسی نفت ۱۱۱۶۰۳۵
زمین شناسی محیط زیست ۱۱۱۶۰۳۸
زمین شناسی زیر زمینی ۱۱۱۶۰۴۱
مینرالوگرافی ۱۱۱۶۰۴۲
اصول سنجش از راه دور ۱۱۱۶۰۵۳
هیدروژئوشیمی ۱۱۱۶۰۷۲
مکانیک خاک ۱۱۱۶۱۷۵
مبانی هیدرولیک ۱۱۱۶۲۰۸
آمار و احتمال ۱۱۱۶۲۱۰
آب شناسی ۱۱۱۶۲۱۴
دیرینه شناسی گیاهی ۱۱۱۶۲۱۵
ژئوتوریسم ۱۱۱۶۲۴۵
میکروفاسیس ۱۱۱۶۲۴۶
ترمودینامیک ۱۱۱۶۲۴۷
دیرینه شناسی ۱۱۱۶۰۴۵
دروس رشته زمین شناسی محض
نام درس کد درس
بلور شناسی هندسی ۱۱۱۶۰۰۴
زمین شناسی تاریخی ۱۱۱۶۰۰۵
بلور شناسی نوری ۱۱۱۶۰۰۶
دیرینه شناسی ۱ (ماکروفسیل) ۱۱۱۶۰۰۷
رسوب شناسی ۱۱۱۶۰۰۸
نقشه برداری ۱۱۱۶۰۰۹
کانی شناسی ۱۱۱۶۰۱۰
دیرینه شناسی ۲ (میکروفسیل) ۱۱۱۶۰۱۱
زبان تخصصی ۱۱۱۶۰۱۲
ژئومورفولوژی ۱۱۱۶۰۱۳
سنگ شناسی رسوبی ۱۱۱۶۰۱۴
سنگ شناسی آذرین ۱۱۱۶۰۱۵
فتوژئولوژی ۱۱۱۶۰۱۹
پترولوژی ۱۱۱۶۰۲۰
سنگ شناسی دگرگونی ۱۱۱۶۰۲۱
خاک شناسی ۱۱۱۶۰۲۳
زمین شناسی ساختمانی ۱۱۱۶۰۲۴
زمین شناسی اقتصادی ۱۱۱۶۰۲۵
آب های زیر زمینی (هیدروژئولوژی) ۱۱۱۶۰۲۶
زمین شناسی ایران ۱۱۱۶۰۲۷
زمین ساخت ۱۱۱۶۰۳۰
زمین شناسی صحرایی ۱۱۱۶۰۵۶
زلزله شناسی ۱۱۱۶۰۳۲
زمین شناسی نفت ۱۱۱۶۰۳۵
زمین شناسی دریایی ۱۱۱۶۰۳۷
زمین شناسی محیط زیست ۱۱۱۶۰۳۸
زمین شناسی مواد انرژی زا ۱۱۱۶۰۴۰
زمین شناسی زیر زمینی ۱۱۱۶۰۴۱
مینرالوگرافی ۱۱۱۶۰۴۲
لرزه زمین ساخت ۱۱۱۶۰۶۵
زمین شناسی مهندسی ۱۱۱۶۰۶۶
زمین شناسی مهندسی کاربردی ۱۱۱۶۰۷۳
آشنایی با GIS ۱۱۱۶۲۴۸
دروس رشته زمین شناسی کاربردی
نام درس کد درس
زمین شناسی نفت ۱۱۱۶۰۳۵
زمین شناسی زیر زمینی ۱۱۱۶۰۴۱
بلور شناسی ۱۱۱۶۰۴۳
کانی شناسی ۱۱۱۶۰۴۴
دیرینه شناسی ۱۱۱۶۰۴۵
رسوب شناسی و سنگ شناسی ۱۱۱۶۰۴۶
چینه شناسی ۱۱۱۶۰۴۸
سنگ شناسی آذرین و دگرگونی ۱۱۱۶۰۴۹
زمین شناسی ساختاری ۱۱۱۶۰۵۱
فتوژئولوژی ۱۱۱۶۰۵۵
زمین شناسی صحرایی ۱ ۱۱۱۶۰۵۶
زمین شناسی ایران ۱۱۱۶۰۵۷
زمین شناسی اقتصادی ۱۱۱۶۰۵۸
کانی ها و سنگ های صنعتی ۱۱۱۶۰۶۰
اصول اکتشافات معدنی ۱۱۱۶۰۶۲
آب شناسی کاربردی ۱۱۱۶۰۶۳
زمین شناسی صحرایی ۲ ۱۱۱۶۰۶۴
لرزه زمین ساخت ۱۱۱۶۰۶۵
زمین شناسی مهندسی ۱۱۱۶۰۶۶
زمین شناسی ساختاری کاربردی ۱۱۱۶۰۶۸
سنجش از دور در زمین شناسی ۱۱۱۶۰۷۰
زمین شناسی مهندسی کاربردی ۱۱۱۶۰۷۳
زمین شناسی تاریخی ۱۱۱۶۰۷۵
زمین شناسی فیزیکی ۱۱۱۶۰۷۶
میکروفاسیس ۱۱۱۶۲۴۶
آشنایی با GIS ۱۱۱۶۲۴۸
زمین پزشکی ۱۱۱۶۱۷۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *