لیست دروس رشته زیست شناسی

دروس مشترک
نام درس کد درس
ریاضی  ۱ ۱۱۱۱۱۱۳
ریاضی ۲ ۱۱۱۱۱۱۴
تشریح و مورفولوژی گیاهی ۱۱۱۲۰۰۸
سیستماتیک گیاهی ۱ ۱۱۱۲۰۱۲
تالوفیتها ۱۱۱۲۰۱۴
زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۱۱۲۰۱۶
میکروبیولوژی عمومی ۱۱۱۲۰۱۸
سیستماتیک گیاهی ۲ ۱۱۱۲۰۲۰
زیست شناسی پرتوی ۱۱۱۲۰۲۲
فیزیولوژی جانوری ۱ ۱۱۱۲۰۲۳
بافت شناسی ۱۱۱۲۰۲۷
جانورشناسی ۱ ۱۱۱۲۰۲۹
فیزیولوژی گیاهی ۱۱۱۲۰۳۱
فیزیولوژی جانوری ۲ ۱۱۱۲۰۳۳
ریخت زایی واندام زایی در گیاهان ۱۱۱۲۰۳۵
ژنتیک ۱۱۱۲۰۳۶
فیزیولوژی گیاهی ۲ ۱۱۱۲۰۳۹
بیوفیزیک ۱۱۱۲۰۴۱
جانورشناسی ۲ ۱۱۱۲۰۴۲
جنین شناسی ۱۱۱۲۰۴۶
ویروس شناسی ۱۱۱۲۰۵۲
فیزیک ۱۱۱۳۱۰۹
شیمی ۱ ۱۱۱۴۰۸۲
شیمی ۲ ۱۱۱۴۰۸۴
شیمی آلی ۱۱۱۴۰۸۶
آمار زیستی ۱۱۱۷۰۸۳
دروس رشته زیست شناسی گیاهی
نام درس کد درس
فیزیولوژی جانوری ۳ ۱۱۱۲۰۳۸
تکامل ۱۱۱۲۰۴۸
اکولوژی ۱۱۱۲۰۴۹
رشد و نمو گیاهی ۱۱۱۲۰۵۱
اصول وروش های رده بندی گیاهان ۱۱۱۲۰۵۸
اکولوژی گیاهی ۱۱۱۲۰۵۹
روش های تکثیر گیاهان ۱۱۱۲۰۶۰
فیزیولوژی تنش ۱۱۱۲۰۶۱
اکوفیزیولوژی ۱۱۱۲۰۶۲
سیتوژنتیک گیاهی ۱۱۱۲۰۶۳
متون زیست شناسی ۱۱۱۲۱۲۰
مبانی بیوشیمی ۱۱۱۲۱۶۲
شیمی محیط زیست ۱۱۱۴۰۹۱
کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی ۱۱۱۵۲۱۴
آیین نگارش متون علمی ۱۲۱۳۱۱۷
دروس رشته زیست شناسی عمومی
نام درس کد درس
پروتوزئولوژی ۱۱۱۲۰۰۶
مبانی بیوشیمی ۱۱۱۲۰۱۰
زیست شناسی جانوری ۱۱۱۲۰۱۵
متون زیست شناسی ۱۱۱۲۰۲۵
میکروبیولوژِی محیطی ۱۱۱۲۰۲۶
زیست شناسی انگل ها ۱۱۱۲۰۴۴
زیست شناسی گیاهی ۱۱۱۲۰۵۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *