لیست دروس رشته شیمی محض و کاربردی

دروس رشته شیمی محض و کاربردی
نام درسکد درس
شیمی عمومی ۱۱۱۱۴۰۰۸
شیمی عمومی ۲۱۱۱۴۰۱۰
شیمی آلی ۱۱۱۱۴۰۱۲
معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۰۲۶
زبان تخصصی۱۱۱۴۰۲۸
شیمی آلی ۲۱۱۱۴۰۱۴
شیمی فیزیک ۱۱۱۱۴۰۱۶
شیمی تجزیه ۱۱۱۱۴۰۱۸
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی۱۱۱۵۰۱۸
شیمی آلی ۳۱۱۱۴۰۲۰
شیمی فیزیک ۲۱۱۱۴۰۲۱
شیمی تجزیه ۲۱۱۱۴۰۲۳
شیمی معدنی ۱۱۱۱۴۰۲۵
خوردگی فلزات۱۱۱۴۰۶۲
اصول محاسبت شیمی صنعتی۱۱۱۴۰۶۳
شیمی تجزیه دستگاهی۱۱۱۴۰۳۱
شیمی معدنی ۲۱۱۱۴۰۳۵
شیمی صنعتی ۱۱۱۱۴۰۶۴
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی۱۱۱۴۰۴۰
روش استفاده از متون علمی۱۱۱۴۰۴۱
شیمی صنعتی ۲۱۱۱۴۰۷۱
اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی۱۱۱۴۰۷۸
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی۱۱۱۴۰۴۷
مبانی شیمی کوانتومی۱۱۱۴۰۲۷
شیمی آلی فلزی۱۱۱۴۰۴۲
شیمی محیط زیست۱۱۱۴۰۳۷
مبانی شیمی پلیمر۱۱۱۴۰۵۶
الکتروشیمی صنعتی۱۱۱۴۰۶۵
شیمی صنایع معدنی۱۱۱۴۰۶۷
شیمی و تکنولوژی نفت۱۱۱۴۰۷۲
کاربرد الکترونیک در شیمی۱۱۱۴۰۷۴
شیمی و تکنولوژی مواد غذایی۱۱۱۴۰۷۵
شیمی و تکنولوژی پلیمر۱۱۱۴۰۷۶
شیمی و تکنولوژی چرم۱۱۱۴۰۷۷
طیف سنجی مولکولی۱۱۱۴۰۳۹
نانو شیمی۱۱۱۴۲۹۴
اصول صنایع شیمیایی۱۱۱۴۰۳۳
فیزیک شیمی آلی۱۱۱۴۰۴۶
روش تجزیه مقادیر بسیار کم۱۱۱۴۰۵۵
شیمی و تکنولوژی رنگ۱۱۱۴۰۶۶
دکمه بازگشت به بالا