لیست دروس رشته شیمی محض و کاربردی

دروس رشته شیمی محض و کاربردی
نام درس کد درس
شیمی عمومی ۱ ۱۱۱۴۰۰۸
شیمی عمومی ۲ ۱۱۱۴۰۱۰
شیمی آلی ۱ ۱۱۱۴۰۱۲
معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۰۲۶
زبان تخصصی ۱۱۱۴۰۲۸
شیمی آلی ۲ ۱۱۱۴۰۱۴
شیمی فیزیک ۱ ۱۱۱۴۰۱۶
شیمی تجزیه ۱ ۱۱۱۴۰۱۸
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی ۱۱۱۵۰۱۸
شیمی آلی ۳ ۱۱۱۴۰۲۰
شیمی فیزیک ۲ ۱۱۱۴۰۲۱
شیمی تجزیه ۲ ۱۱۱۴۰۲۳
شیمی معدنی ۱ ۱۱۱۴۰۲۵
خوردگی فلزات ۱۱۱۴۰۶۲
اصول محاسبت شیمی صنعتی ۱۱۱۴۰۶۳
شیمی تجزیه دستگاهی ۱۱۱۴۰۳۱
شیمی معدنی ۲ ۱۱۱۴۰۳۵
شیمی صنعتی ۱ ۱۱۱۴۰۶۴
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۱۱۱۴۰۴۰
روش استفاده از متون علمی ۱۱۱۴۰۴۱
شیمی صنعتی ۲ ۱۱۱۴۰۷۱
اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی ۱۱۱۴۰۷۸
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ۱۱۱۴۰۴۷
مبانی شیمی کوانتومی ۱۱۱۴۰۲۷
شیمی آلی فلزی ۱۱۱۴۰۴۲
شیمی محیط زیست ۱۱۱۴۰۳۷
مبانی شیمی پلیمر ۱۱۱۴۰۵۶
الکتروشیمی صنعتی ۱۱۱۴۰۶۵
شیمی صنایع معدنی ۱۱۱۴۰۶۷
شیمی و تکنولوژی نفت ۱۱۱۴۰۷۲
کاربرد الکترونیک در شیمی ۱۱۱۴۰۷۴
شیمی و تکنولوژی مواد غذایی ۱۱۱۴۰۷۵
شیمی و تکنولوژی پلیمر ۱۱۱۴۰۷۶
شیمی و تکنولوژی چرم ۱۱۱۴۰۷۷
طیف سنجی مولکولی ۱۱۱۴۰۳۹
نانو شیمی ۱۱۱۴۲۹۴
اصول صنایع شیمیایی ۱۱۱۴۰۳۳
فیزیک شیمی آلی ۱۱۱۴۰۴۶
روش تجزیه مقادیر بسیار کم ۱۱۱۴۰۵۵
شیمی و تکنولوژی رنگ ۱۱۱۴۰۶۶