لیست دروس رشته علوم اجتماعی

دروس مشترک
نام درسکد درس
کلیات حقوق۱۲۲۳۰۰۱
مبانی جامعه شناسی۱۲۲۲۰۰۱
اصول علم اقتصاد۱۲۲۱۰۰۱
مبانی جامعه شناسی ۲۱۲۲۲۰۰۲
روانشناسی اجتماعیمشترک
بررسی مسائل اجتماعی ایران۱۲۲۲۰۳۶
مبانی فلسفه ۱۱۲۱۱۰۰۱
ریاضیات پایه۱۱۱۱۰۰۱
آمار مقدماتی۱۱۱۷۰۰۱
اصول علم سیاست۱۲۲۲۰۰۴
مبانی مردم شناسی۱۲۲۲۰۰۵
آمار در علوم اجتماعی۱۲۲۲۰۱۹
مبانی روانشناسی۱۲۱۷۰۰۱
نظریه های جامعه شناسی  ۱۱۲۲۲۰۰۸
نظریه های جامعه شناسی ۲۱۲۲۲۰۱۳
مبانی جمعیت شناسی۱۲۲۲۰۰۷
روش تحقیق نظری۱۲۲۲۰۲۱
زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی ۱۱۲۱۲۰۰۱

دروس رشته برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه

نام درسکد درس
سیاست اجتماعی۱۲۲۲۱۸۳
تامین و رفاه اجتماعی۱۲۲۲۱۷۹
زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۱۱۲۲۲۱۸۰
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت۱۲۲۲۱۸۱
مدیریت بحران و ریسک۱۲۲۲۱۸۲
آمار در علوم اجتماعی۱۲۲۲۱۸۴
مبانی مدیریت و سازماندهی۱۲۲۲۱۸۷
کارافرینی و توانمند سازی۱۲۲۲۱۸۸
مبانی مطالعات فرهنگی۱۲۲۲۱۸۹
جامعه شناسی خانواده۱۲۲۲۱۹۱
مبانی جمعیت شناسی۱۲۲۲۱۹۲
نظریه های جامعه شناسی ۲۱۲۲۲۱۹۳
حقوق کار۱۲۲۲۱۹۴
مبانی تفکر جمعی و کار گروهی۱۲۲۲۱۹۵
ریاضیات در برنامه ریزی۱۲۲۲۱۹۶
زبان تخصصی ۲ (متون برنامه ریزی)۱۲۱۲۰۰۲ – ۱۲۲۲۱۹۸
سیاست گذاری توریسم۱۲۲۲۱۹۹
اقتصاد ایران۱۲۲۲۲۰۰
برنامه ریزی روستایی۱۲۲۲۲۰۱
نظریه های برنامه ریزی۱۲۲۲۲۰۲
تغییرات اجتماعی۱۲۲۲۲۰۳
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی۱۲۲۲۲۰۴

دروس رشته مدد کاری اجتماعی

نام درسکد درس
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی۱۲۲۲۱۴۱
مبانی روانشناسی اجتماعی-مفاهیم اساسی۱۲۲۲۱۴۳
نظریه های جامعه شناسی ۱۱۲۲۲۱۴۴
مبانی مدیریت و سازماندهی۱۲۲۲۱۴۵
مبانی مددکاری اجتماعی۱۲۲۲۱۴۶
نظریه های جامعه شناسی ۲۱۲۲۲۱۴۸
مبانی جمعیت شناسی۱۲۲۲۱۴۹
آشنایی با روش های مددکاری اجتماعی۱۲۲۲۱۵۰
مددکاری اجتماعی فردی۱۲۲۲۱۵۱
اصول توانبخشی۱۲۲۲۱۵۲
پویایی گروهی۱۲۲۲۱۵۴
توانبخشی گروه های خاص۱۲۲۲۱۵۵
زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۱۱۲۲۲۱۵۸
مقدمات مشاوره و راهنمایی۱۲۲۲۱۵۹
کاربرد کامپیوتر در مددکاری اجتماعی۱۲۲۲۱۶۰
مددکاری اجتماعی گروهی۱۲۲۲۱۶۱
روانشناسی کودکی و نوجوانی۱۲۲۲۱۶۲
زبان تخصصی مطالعه متون اجتماعی ۲۱۲۲۲۱۶۳
روش های مقدماتی تحلیل جمعیت۱۲۲۲۱۶۴
حقوق در مددکاری۱۲۲۲۱۶۵
مددکاری اجتماعی با خانواده۱۲۲۲۱۶۶
مددکاری اجتماعی جامعه ای۱۲۲۲۱۶۸
جامعه شناسی توسعه۱۲۲۲۱۶۹
اعتیاد۱۲۲۲۱۷۰
بهداشت روانی۱۲۲۲۱۷۲
جامعه شناسی روستایی۱۲۲۲۱۷۳
فقر و نابرابری های اجتماعی۱۲۲۲۱۷۴
روش ها و فنون توانمند سازی۱۲۲۲۱۷۶
سرپرستی در خدمات اجتماعی۱۲۲۲۱۷۷

دروس رشته پژوهشگری علوم اجتماعی

نام درسکد درس
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی۱۱۱۵۰۰۱
زبان تخصصی- مطالعه متون اجتماعی ۲۱۲۲۲۰۰۲
مبانی تعاون۱۲۲۲۰۰۳
جامعه شناسی جهان سوم۱۲۲۲۰۰۶
نظریه های جامعه شناسی ۱۱۲۲۲۰۰۸
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام۱۲۲۲۰۰۹
جامعه شناسی آموزش و پرورش۱۲۲۲۰۱۰
مردم شناسی فرهنگی۱۲۲۲۰۱۱
جامعه شناسی خانواده۱۲۲۲۰۱۲
نظریه های جامعه شناسی ۲۱۲۲۲۰۱۳
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی۱۲۲۲۰۱۴
تامین و رفاه اجتماعی۱۲۲۲۰۱۵
روش های مقدماتی تحلیل جمعیت۱۲۲۲۰۱۶
جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران۱۲۲۲۰۱۷
تغییرات اجتماعی۱۲۲۲۰۱۸
جامعه شناسی ارتباط جمعی۱۲۲۲۰۲۰
جامعه شناسی قشرها و نابرابری اجتماعی۱۲۲۲۰۲۲
جامعه شناسی توسعه۱۲۲۲۰۲۳
مبانی تاریخ اجتماعی ایران۱۲۲۲۰۲۴
روش تحقیق عملی۱۲۲۲۰۲۵
تکنیک های خاص تحقیق۱۲۲۲۰۲۶
جغرافیای انسانی ایران۱۲۲۲۰۲۷
جامعه شناسی شهری۱۲۲۲۰۳۰
جامعه شناسی سازمان ها۱۲۲۲۰۳۱
جمعیت شناسی ایران۱۲۲۲۰۳۵
جامعه شناسی انقلاب۱۲۲۲۰۳۷
جامعه شناسی صنعتی۱۲۲۲۰۳۸
کاربرد جمعیت شناسی۱۲۲۲۰۴۱

دروس رشته تعاون و رفاه اجتماعی

نام درسکد درس
سیر تحول تعاونی در ایران و جهان۱۲۲۲۰۴۵
اصول حسابداری۱۲۱۴۰۰۱
مبانی تعاون۱۲۲۲۰۰۳
تامین رفاه اجتماعی۱۲۲۲۰۱۵
روش های مقدماتی تحلیل جمعیت۱۲۲۲۰۱۶
تغییرات اجتماعی۱۲۲۲۰۱۸
جامعه شناسی قشرها و نابرابری اجتماعی۱۲۲۲۰۲۲
مبانی تاریخ اجتماعی ایران۱۲۲۲۰۲۴
جامعه شناسی روستایی۱۲۲۲۰۲۹
جامعه شناسی سازمان ها۱۲۲۲۰۳۱
جامعه شناسی در ادبیات فارسی۱۲۲۲۰۳۲
جامعه شناسی سیاسی۱۲۲۲۰۳۳
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی۱۲۲۲۰۳۴
جامعه شناسی انقلاب۱۲۲۲۰۳۷
انواع و کارکرد تعاونی ها۱۲۲۲۰۴۶
زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی۱۲۲۲۰۴۷
سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها۱۲۲۲۰۴۹
امور مالی تعاونی ها۱۲۲۲۰۵۰
اصول آموزش و ترویج تعاونی۱۲۲۲۰۵۱
حقوق تعاون (تهیه اساس نامه و آیین نامه)۱۲۲۳۰۰۳

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا