لیست دروس رشته علوم اجتماعی

دروس مشترک
نام درس کد درس
کلیات حقوق ۱۲۲۳۰۰۱
مبانی جامعه شناسی ۱۲۲۲۰۰۱
اصول علم اقتصاد ۱۲۲۱۰۰۱
مبانی جامعه شناسی ۲ ۱۲۲۲۰۰۲
روانشناسی اجتماعی مشترک
بررسی مسائل اجتماعی ایران ۱۲۲۲۰۳۶
مبانی فلسفه ۱ ۱۲۱۱۰۰۱
ریاضیات پایه ۱۱۱۱۰۰۱
آمار مقدماتی ۱۱۱۷۰۰۱
اصول علم سیاست ۱۲۲۲۰۰۴
مبانی مردم شناسی ۱۲۲۲۰۰۵
آمار در علوم اجتماعی ۱۲۲۲۰۱۹
مبانی روانشناسی ۱۲۱۷۰۰۱
نظریه های جامعه شناسی  ۱ ۱۲۲۲۰۰۸
نظریه های جامعه شناسی ۲ ۱۲۲۲۰۱۳
مبانی جمعیت شناسی ۱۲۲۲۰۰۷
روش تحقیق نظری ۱۲۲۲۰۲۱
زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی ۱ ۱۲۱۲۰۰۱

دروس رشته برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه

نام درس کد درس
سیاست اجتماعی ۱۲۲۲۱۸۳
تامین و رفاه اجتماعی ۱۲۲۲۱۷۹
زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۱ ۱۲۲۲۱۸۰
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت ۱۲۲۲۱۸۱
مدیریت بحران و ریسک ۱۲۲۲۱۸۲
آمار در علوم اجتماعی ۱۲۲۲۱۸۴
مبانی مدیریت و سازماندهی ۱۲۲۲۱۸۷
کارافرینی و توانمند سازی ۱۲۲۲۱۸۸
مبانی مطالعات فرهنگی ۱۲۲۲۱۸۹
جامعه شناسی خانواده ۱۲۲۲۱۹۱
مبانی جمعیت شناسی ۱۲۲۲۱۹۲
نظریه های جامعه شناسی ۲ ۱۲۲۲۱۹۳
حقوق کار ۱۲۲۲۱۹۴
مبانی تفکر جمعی و کار گروهی ۱۲۲۲۱۹۵
ریاضیات در برنامه ریزی ۱۲۲۲۱۹۶
زبان تخصصی ۲ (متون برنامه ریزی) ۱۲۱۲۰۰۲ – ۱۲۲۲۱۹۸
سیاست گذاری توریسم ۱۲۲۲۱۹۹
اقتصاد ایران ۱۲۲۲۲۰۰
برنامه ریزی روستایی ۱۲۲۲۲۰۱
نظریه های برنامه ریزی ۱۲۲۲۲۰۲
تغییرات اجتماعی ۱۲۲۲۲۰۳
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی ۱۲۲۲۲۰۴

دروس رشته مدد کاری اجتماعی

نام درس کد درس
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ۱۲۲۲۱۴۱
مبانی روانشناسی اجتماعی-مفاهیم اساسی ۱۲۲۲۱۴۳
نظریه های جامعه شناسی ۱ ۱۲۲۲۱۴۴
مبانی مدیریت و سازماندهی ۱۲۲۲۱۴۵
مبانی مددکاری اجتماعی ۱۲۲۲۱۴۶
نظریه های جامعه شناسی ۲ ۱۲۲۲۱۴۸
مبانی جمعیت شناسی ۱۲۲۲۱۴۹
آشنایی با روش های مددکاری اجتماعی ۱۲۲۲۱۵۰
مددکاری اجتماعی فردی ۱۲۲۲۱۵۱
اصول توانبخشی ۱۲۲۲۱۵۲
پویایی گروهی ۱۲۲۲۱۵۴
توانبخشی گروه های خاص ۱۲۲۲۱۵۵
زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۱ ۱۲۲۲۱۵۸
مقدمات مشاوره و راهنمایی ۱۲۲۲۱۵۹
کاربرد کامپیوتر در مددکاری اجتماعی ۱۲۲۲۱۶۰
مددکاری اجتماعی گروهی ۱۲۲۲۱۶۱
روانشناسی کودکی و نوجوانی ۱۲۲۲۱۶۲
زبان تخصصی مطالعه متون اجتماعی ۲ ۱۲۲۲۱۶۳
روش های مقدماتی تحلیل جمعیت ۱۲۲۲۱۶۴
حقوق در مددکاری ۱۲۲۲۱۶۵
مددکاری اجتماعی با خانواده ۱۲۲۲۱۶۶
مددکاری اجتماعی جامعه ای ۱۲۲۲۱۶۸
جامعه شناسی توسعه ۱۲۲۲۱۶۹
اعتیاد ۱۲۲۲۱۷۰
بهداشت روانی ۱۲۲۲۱۷۲
جامعه شناسی روستایی ۱۲۲۲۱۷۳
فقر و نابرابری های اجتماعی ۱۲۲۲۱۷۴
روش ها و فنون توانمند سازی ۱۲۲۲۱۷۶
سرپرستی در خدمات اجتماعی ۱۲۲۲۱۷۷

دروس رشته پژوهشگری علوم اجتماعی

نام درس کد درس
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی ۱۱۱۵۰۰۱
زبان تخصصی- مطالعه متون اجتماعی ۲ ۱۲۲۲۰۰۲
مبانی تعاون ۱۲۲۲۰۰۳
جامعه شناسی جهان سوم ۱۲۲۲۰۰۶
نظریه های جامعه شناسی ۱ ۱۲۲۲۰۰۸
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام ۱۲۲۲۰۰۹
جامعه شناسی آموزش و پرورش ۱۲۲۲۰۱۰
مردم شناسی فرهنگی ۱۲۲۲۰۱۱
جامعه شناسی خانواده ۱۲۲۲۰۱۲
نظریه های جامعه شناسی ۲ ۱۲۲۲۰۱۳
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ۱۲۲۲۰۱۴
تامین و رفاه اجتماعی ۱۲۲۲۰۱۵
روش های مقدماتی تحلیل جمعیت ۱۲۲۲۰۱۶
جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران ۱۲۲۲۰۱۷
تغییرات اجتماعی ۱۲۲۲۰۱۸
جامعه شناسی ارتباط جمعی ۱۲۲۲۰۲۰
جامعه شناسی قشرها و نابرابری اجتماعی ۱۲۲۲۰۲۲
جامعه شناسی توسعه ۱۲۲۲۰۲۳
مبانی تاریخ اجتماعی ایران ۱۲۲۲۰۲۴
روش تحقیق عملی ۱۲۲۲۰۲۵
تکنیک های خاص تحقیق ۱۲۲۲۰۲۶
جغرافیای انسانی ایران ۱۲۲۲۰۲۷
جامعه شناسی شهری ۱۲۲۲۰۳۰
جامعه شناسی سازمان ها ۱۲۲۲۰۳۱
جمعیت شناسی ایران ۱۲۲۲۰۳۵
جامعه شناسی انقلاب ۱۲۲۲۰۳۷
جامعه شناسی صنعتی ۱۲۲۲۰۳۸
کاربرد جمعیت شناسی ۱۲۲۲۰۴۱

دروس رشته تعاون و رفاه اجتماعی

نام درس کد درس
سیر تحول تعاونی در ایران و جهان ۱۲۲۲۰۴۵
اصول حسابداری ۱۲۱۴۰۰۱
مبانی تعاون ۱۲۲۲۰۰۳
تامین رفاه اجتماعی ۱۲۲۲۰۱۵
روش های مقدماتی تحلیل جمعیت ۱۲۲۲۰۱۶
تغییرات اجتماعی ۱۲۲۲۰۱۸
جامعه شناسی قشرها و نابرابری اجتماعی ۱۲۲۲۰۲۲
مبانی تاریخ اجتماعی ایران ۱۲۲۲۰۲۴
جامعه شناسی روستایی ۱۲۲۲۰۲۹
جامعه شناسی سازمان ها ۱۲۲۲۰۳۱
جامعه شناسی در ادبیات فارسی ۱۲۲۲۰۳۲
جامعه شناسی سیاسی ۱۲۲۲۰۳۳
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی ۱۲۲۲۰۳۴
جامعه شناسی انقلاب ۱۲۲۲۰۳۷
انواع و کارکرد تعاونی ها ۱۲۲۲۰۴۶
زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی ۱۲۲۲۰۴۷
سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها ۱۲۲۲۰۴۹
امور مالی تعاونی ها ۱۲۲۲۰۵۰
اصول آموزش و ترویج تعاونی ۱۲۲۲۰۵۱
حقوق تعاون (تهیه اساس نامه و آیین نامه) ۱۲۲۳۰۰۳

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *