لیست دروس رشته مدیریت تمامی گرایش ها

چارت دروس رشته های مدیریت

برای دانلود نمونه سوالات، درس مورد نظر خود ار لیست زیر انتخاب کنید:

دروس مشترک

» مدیریت آموزشی و عمومی
» اصوال علم اقتصاد ۱-اقتصاد خرد
» اقتصاد کلان-اصوال علم اقتصاد ۲
» زبان تخصصی ۱ -۲
» حقوق اساسی
» کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
» سیستم های اطلاعاتی مدیریت
» مدیریت منابع انسانی
» تحقیق در عملیات
» تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
» توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
» مبانی و اصول سازمان مدیریت
» مدیریت رفتار سازمانی
» اصول حسابداری (۱)
» اصول حسابداری (۲)
» اصول حسابداری (۳)
» مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)
» ریاضیات پایه و مقدمات آمار-۱
» ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۲)
» زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
» مبانی روش تحقیق
» حسابرسی
» حسابداری صنعتی
» پول و ارز بانکداری
» آمار و احتمالات, آماری کاربردی در مدیریت

دروس تخصصی مدیریت دولتی

» حقوق اداری
» مبانی مدیریت دولتی ۱

»  سیستم های اطلاعاتی مدیریت
» آمار و کاربرد آن در مدیریت (۲)
» فراگرد تنطیم و کنترل بودجه
» کار آفرینی
» سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری
» روابط کار در سازمان, روابط صنعتی
» حسابداری و حسابرسی دولتی
» زبان تخصصی ۲ – ۳
» تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
» مبانی مدیریت دولتی ۲
» مدیریت تعاونی ها
» سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها
» مدیریت تطبیقی
» مدیریت شهرداری های زمان های محلی
» زبان تخصصی ۳-۴
» مباحث ویژه در مدیریت دولتی
» مدیریت تحول سازمانی

دروس تخصصی مدیریت صنعتی

نام درسکد درس
روابط صنعتی۱۲۳۸۰۰۱
مبانی مدیریت صنعتی۱۲۳۸۰۰۲
حسابداری صنعتی ۳1214014
کاربرد آمار در مدیریت صنعتی۱۱۱۷۰۱۵
زبان تخصصی مدیریت صنعتی۱۲۱۲۰۳۷
بازاریابی بین المللی۱۲۱۸۰۷۹
مبانی مدیریت اسلامی و الگو های آن۱۲۱۸۳۷۸
سیستم های خرید و انبارداری و توزیع۱۲۱۸۲۶۶
مدیریت تولید۱۲۳۸۰۰۸
مدیریت مالی1۱۲۳۸۰۰۹
بازاریابی و مدیریت بازار۱۲۱۸۲۶۹
تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی۱۲۳۸۰۱۱
کارسنجی۱۲۱۸۲۷۰
بررسی اقتصادی طرحی صنعتی۱۲۱۸۲۷۱
بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنعت۱۲۳۸۰۱۴
طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری۱۲۱۸۲۷۲
کنترل پروژه۱۲۳۸۰۱۵
کنترل کیفیت آماری۱۱۱۷۰۱۶

دروس تخصصی مدیریت بازرگانی

نام درسکد درس
مبانی مدیریت بازرگانی۱۲۳۵۰۰۳
مدیریت اسلامی ۱۱۲۳۵۰۴۴
مدیریت مالی۱۲۳۵۰۰۴
مدیریت مالی 21214072
کاربرد آمار در مدیریت بازگانی۱۲۳۵۰۰۵
تجارت بین الملل – بازرگانی بین الملل۱۲۳۵۰۰۶
مدیریت استراتژیک۱۲۳۵۰۰۷
حقوق تجارت۱۲۳۵۰۰۸
مدیریت اسلامی ۲۱۲۳۵۰۴۵
زبان تخصصی ۲۱۲۱۲۱۷۶
تحقیق در عملیات۱۲۳۵۰۱۰
مدیریت بازاریابی۱۲۳۵۰۱۱
تجارت الکترونیک ۱۱۲۳۵۰۱۲
نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی۱۲۱۴۰۷۹
مدیریت اسلامی پیشرفته۱۲۳۵۰۱۳
بازاریابی بین الملل۱۲۳۵۰۱۴
تجارت الکترونیک ۲۱۲۳۵۰۱۵
کار آفرینی, روشها و فنون توانمند سازی۱۲۳۵۰۴۶
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان۱۲۳۵۰۱۶
خلاقیت – حل مسئله و تفکر راهبردی۱۲۳۵۰۴۷

دروس تخصصی مدیریت جهانگردی

نام درسکد درس
شناخت صنعت جهانگردی۱۲۱۸۰۰۱
تاریخ فرهنگ ایران ۱۱۲۲۹۰۰۱
فرهنگ عامه۱۲۳۹۰۰۱
آشنایی با کامپیوتر1115004
مبانی مردم شناسی1218003
شناخت روحیات ملل۱۲۱۸۰۰۸
فن راهنمایی۱۲۱۸۲۶۳
زبان انگلیسی ۱۱۲۳۹۰۱۷
گذراندن اوقات فراغت۱۲۱۸۰۰۵
تاریخ فرهنگ ایران ۲۱۲۲۹۰۰۲
زبان انگلیسی ۲۱۲۱۲۰۱۵
نقشه خوانی و آشنایی با نقشه۱۲۳۹۰۱۳
مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی۱۲۳۹۰۱۴
آشنایی با سازمان های دولتی ایران۱۲۱۸۰۱۴
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران۱۲۳۹۰۱۵
آداب سفر در اسلام۱۲۱۸۰۱۳
باستان شناسی ایران۱۲۲۹۰۰۳
جغرافیای جهانگردی عمومی۱۲۱۶۱۲۵
زبان دوم (۱)۱۲۱۲۰۱۶
برنامه ریزی توسعه جهانگردی۱۲۳۹۰۰۵
آشنایی با موزه های جهانگردی۱۲۳۹۰۱۶
هنر و معماری ایران ۱۱۲۲۶۰۰۱
جغرافیای جهانگردی ایران۱۲۱۶۱۲۶
مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی۱۲۱۸۰۲۳
زبان دوم ۲۱۲۱۸۲۶۲
امور مسافرت و صدور بلیط۱۲۱۸۲۶۴
هنر و معماری ایران ۲۱۲۲۶۰۰۲
شناخت صنایع دستی ایران۱۲۲۶۰۰۳
زبان انگلیسی تخصصی ۱۱۲۱۲۰۱۷
برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی۱۲۱۸۰۲۱
دکمه بازگشت به بالا