لیست دروس رشته مدیریت تمامی گرایش ها

چارت دروس رشته های مدیریت

برای دانلود نمونه سوالات، درس مورد نظر خود ار لیست زیر انتخاب کنید:

دروس مشترک

» مدیریت آموزشی و عمومی
» اصوال علم اقتصاد ۱-اقتصاد خرد
» اقتصاد کلان-اصوال علم اقتصاد ۲
» زبان تخصصی ۱ -۲
» حقوق اساسی
» کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
» سیستم های اطلاعاتی مدیریت
» مدیریت منابع انسانی
» تحقیق در عملیات
» تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
» توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
» مبانی و اصول سازمان مدیریت
» مدیریت رفتار سازمانی
» اصول حسابداری (۱)
» اصول حسابداری (۲)
» اصول حسابداری (۳)
» مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)
» ریاضیات پایه و مقدمات آمار-۱
» ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۲)
» زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
» مبانی روش تحقیق
» حسابرسی
» حسابداری صنعتی
» پول و ارز بانکداری
» آمار و احتمالات, آماری کاربردی در مدیریت

دروس تخصصی مدیریت دولتی

» حقوق اداری
» مبانی مدیریت دولتی ۱

»  سیستم های اطلاعاتی مدیریت
» آمار و کاربرد آن در مدیریت (۲)
» فراگرد تنطیم و کنترل بودجه
» کار آفرینی
» سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری
» روابط کار در سازمان, روابط صنعتی
» حسابداری و حسابرسی دولتی
» زبان تخصصی ۲ – ۳
» تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
» مبانی مدیریت دولتی ۲
» مدیریت تعاونی ها
» سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها
» مدیریت تطبیقی
» مدیریت شهرداری های زمان های محلی
» زبان تخصصی ۳-۴
» مباحث ویژه در مدیریت دولتی
» مدیریت تحول سازمانی

دروس تخصصی مدیریت صنعتی

نام درس کد درس
روابط صنعتی ۱۲۳۸۰۰۱
مبانی مدیریت صنعتی ۱۲۳۸۰۰۲
حسابداری صنعتی ۳ ۱۲۱۴۰۱۴
کاربرد آمار در مدیریت صنعتی ۱۱۱۷۰۱۵
زبان تخصصی مدیریت صنعتی ۱۲۱۲۰۳۷
بازاریابی بین المللی ۱۲۱۸۰۷۹
مبانی مدیریت اسلامی و الگو های آن ۱۲۱۸۳۷۸
سیستم های خرید و انبارداری و توزیع ۱۲۱۸۲۶۶
مدیریت تولید ۱۲۳۸۰۰۸
مدیریت مالی۱ ۱۲۳۸۰۰۹
بازاریابی و مدیریت بازار ۱۲۱۸۲۶۹
تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی ۱۲۳۸۰۱۱
کارسنجی ۱۲۱۸۲۷۰
بررسی اقتصادی طرحی صنعتی ۱۲۱۸۲۷۱
بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنعت ۱۲۳۸۰۱۴
طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری ۱۲۱۸۲۷۲
کنترل پروژه ۱۲۳۸۰۱۵
کنترل کیفیت آماری ۱۱۱۷۰۱۶

دروس تخصصی مدیریت بازرگانی

نام درس کد درس
مبانی مدیریت بازرگانی ۱۲۳۵۰۰۳
مدیریت اسلامی ۱ ۱۲۳۵۰۴۴
مدیریت مالی ۱۲۳۵۰۰۴
مدیریت مالی ۲ ۱۲۱۴۰۷۲
کاربرد آمار در مدیریت بازگانی ۱۲۳۵۰۰۵
تجارت بین الملل – بازرگانی بین الملل ۱۲۳۵۰۰۶
مدیریت استراتژیک ۱۲۳۵۰۰۷
حقوق تجارت ۱۲۳۵۰۰۸
مدیریت اسلامی ۲ ۱۲۳۵۰۴۵
زبان تخصصی ۲ ۱۲۱۲۱۷۶
تحقیق در عملیات ۱۲۳۵۰۱۰
مدیریت بازاریابی ۱۲۳۵۰۱۱
تجارت الکترونیک ۱ ۱۲۳۵۰۱۲
نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی ۱۲۱۴۰۷۹
مدیریت اسلامی پیشرفته ۱۲۳۵۰۱۳
بازاریابی بین الملل ۱۲۳۵۰۱۴
تجارت الکترونیک ۲ ۱۲۳۵۰۱۵
کار آفرینی, روشها و فنون توانمند سازی ۱۲۳۵۰۴۶
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ۱۲۳۵۰۱۶
خلاقیت – حل مسئله و تفکر راهبردی ۱۲۳۵۰۴۷

دروس تخصصی مدیریت جهانگردی

نام درس کد درس
شناخت صنعت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۱
تاریخ فرهنگ ایران ۱ ۱۲۲۹۰۰۱
فرهنگ عامه ۱۲۳۹۰۰۱
آشنایی با کامپیوتر ۱۱۱۵۰۰۴
مبانی مردم شناسی ۱۲۱۸۰۰۳
شناخت روحیات ملل ۱۲۱۸۰۰۸
فن راهنمایی ۱۲۱۸۲۶۳
زبان انگلیسی ۱ ۱۲۳۹۰۱۷
گذراندن اوقات فراغت ۱۲۱۸۰۰۵
تاریخ فرهنگ ایران ۲ ۱۲۲۹۰۰۲
زبان انگلیسی ۲ ۱۲۱۲۰۱۵
نقشه خوانی و آشنایی با نقشه ۱۲۳۹۰۱۳
مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی ۱۲۳۹۰۱۴
آشنایی با سازمان های دولتی ایران ۱۲۱۸۰۱۴
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران ۱۲۳۹۰۱۵
آداب سفر در اسلام ۱۲۱۸۰۱۳
باستان شناسی ایران ۱۲۲۹۰۰۳
جغرافیای جهانگردی عمومی ۱۲۱۶۱۲۵
زبان دوم (۱) ۱۲۱۲۰۱۶
برنامه ریزی توسعه جهانگردی ۱۲۳۹۰۰۵
آشنایی با موزه های جهانگردی ۱۲۳۹۰۱۶
هنر و معماری ایران ۱ ۱۲۲۶۰۰۱
جغرافیای جهانگردی ایران ۱۲۱۶۱۲۶
مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی ۱۲۱۸۰۲۳
زبان دوم ۲ ۱۲۱۸۲۶۲
امور مسافرت و صدور بلیط ۱۲۱۸۲۶۴
هنر و معماری ایران ۲ ۱۲۲۶۰۰۲
شناخت صنایع دستی ایران ۱۲۲۶۰۰۳
زبان انگلیسی تخصصی ۱ ۱۲۱۲۰۱۷
برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی ۱۲۱۸۰۲۱