لیست دروس ژئومورفولوژی

دروس نقشه ها و نمودارهای ژئومورفولوژی
نام درسکد درس
زمین در فضا 
سیاست و فضا 
نقشه خوانی۱۲۱۶۰۴۲
کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی
 
مبانی آب و هوا شناسی 2 
مبانی آب و هوا شناسی 1 
اصول و روش های آمایش سرزمین1216403
اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
1216408
مبانی جغرافیای جمعیت۱۲۱۶۰۶۲
مبانی جغرافیای شهری 
نقشه برداری 
فناوری اطلاعات it 
جغرافیای جمعیت
 
درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیای ((GPS۱۲۱۶۱۱۹
ژئومورفولوژی اقلیمی۱۲۱۶۰۹۸
مخاطرات طبیعی
 
مخاطرات انسانی
 
متون جغرافیا به زبان خارجه (۱)۱۲۱۲۰۰۶
مبانی هیدرولوژی
 
مبانی جغرافیای روستایی 
جغرافیای روستایی ایران 
جغرافی خاک ها۱۲۱۶۰۶۵
مبانی محیط زیست۱۲۱۶۱۰۱
ژئومورفولوژی ایران
 
ژئومورفولوژی در ایران۱۲۱۶۰۶۷
 جغرافیای اقتصادی ایران1216411
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 
مبانی سنجش از دور
 
کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا۱۲۱۶۰۵۱
هیدرولوژی کاربردی۱۲۱۶۱۰۷
مبانی ژئومورفولوژی
 
مبانی جغرافیای سیاسی
 
کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای۱۲۱۶۱۱۳
ژئومورفولوژی شهری 
فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی۱۲۱۶۰۴۴
فلسفه و سیر تکوین جغرافیا 
زمین شناسی برای جغرافیا۱۲۱۶۰۰۱
ریاضیات (۱)۱۱۱۱۰۰۲
آمار و احتمالات 1117146
آمار و احتمالات  (۱)۱۱۱۷۰۰۲
مبانی اقلیم شناسی۱۱۱۶۰۴۹
کارتو گرافی(نقشه کشی)۱۲۱۶۱۱۸
تاریخ علم جغرافیا۱۲۱۶۰۵۶
ریاضیات (۲)۱۱۱۱۰۰۳
آمار و احتمالات (۲)۱۱۱۷۰۰۳
کاربرد کامپیوتر در جغرافیا۱۲۱۶۰۹۶
مبانی ژئومورفولوژی ۱:ساختمانی۱۲۱۶۰۵۳
آب و هوای کره زمین۱۲۱۶۰۵۲
مبانی ژئومورفولوژی ۲:دینامیک۱۲۱۶۰۶۰
مبانی زمین شناسی
 
اصول و روشهای  برنامه ریزی ناحیه ای۱۲۱۶۰۵۵
مبانی جغرافیای اقتصادی (۱):کشاورزی۱۲۱۶۰۵۸
اصول سنجش از دور۱۲۱۶۰۴۶
روش تحقیق( نظری) 
مبانی جمعیت شناسی
 
آب و هوای ایران 
مبانی جغرافیای فرهنگی
 
مبانی جغرافیای گردشگری
 
مبانی جغرافیای اقتصادی 
جغرافیای انسانی ایران (۱)۱۲۱۶۱۲۰
جغرافیای زیستی۱۲۱۶۰۷۰
جغرافیای آبها۱۲۱۶۰۴۷
متون جغرافیا به زبان خارجه (۲)۱۲۱۲۰۰۷
منابع و ماخذ جغرافیای ایران۱۲۱۶۰۷۵
نقشه برداری (۲):تکمیلی۱۲۱۶۱۰۰
ژئوموروفولوژی ایران۱۲۱۶۰۶۷
مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران۱۲۱۶۱۲۲
جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران۱۲۱۶۱۰۳
منابع و مسائل آب در ایران۱۲۱۶۰۸۲
جغرافیای سیاسی۱۲۱۶۰۵۰
جغرافیای شهری ایران 
جغرافیای سیاسی ایران1216420
جغرافیای قاره ها۱۲۱۶۰۶۳
کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای۱۲۱۶۱۰۴
حفاظت خاک۱۲۱۶۱۰۵
جغرافیای ناحیه ای ایران (۱)۱۲۱۶۱۰۶
جغرافیای کواترنر۱۲۱۶۰۶۶
کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای۱۲۱۶۱۰۸
آب و هواشناسی دینامیکی۱۲۱۶۱۰۹
میکروکلیماتولوژی مقدماتی۱۲۱۶۱۱۱
نقشه ها و نمودار های اقلیمی۱۲۱۶۱۱۲
جغرافیای ناحیه ای ایران (۲)۱۲۱۶۱۱۷
جغرافیای جمعیت ایران1216413
نقشه ها و نمودارهای ژئومورفولوژی۱۲۱۶۱۱۶
آبخیز داری۱۲۱۶۱۱۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *