لیست دروس ژئومورفولوژی

دروس نقشه ها و نمودارهای ژئومورفولوژی
نام درس کد درس
زمین در فضا  
سیاست و فضا  
نقشه خوانی ۱۲۱۶۰۴۲
کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی
 
مبانی آب و هوا شناسی ۲  
مبانی آب و هوا شناسی ۱  
اصول و روش های آمایش سرزمین ۱۲۱۶۴۰۳
اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
۱۲۱۶۴۰۸
مبانی جغرافیای جمعیت ۱۲۱۶۰۶۲
مبانی جغرافیای شهری  
نقشه برداری  
فناوری اطلاعات it  
جغرافیای جمعیت
 
درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیای ((GPS ۱۲۱۶۱۱۹
ژئومورفولوژی اقلیمی ۱۲۱۶۰۹۸
مخاطرات طبیعی
 
مخاطرات انسانی
 
متون جغرافیا به زبان خارجه (۱) ۱۲۱۲۰۰۶
مبانی هیدرولوژی
 
مبانی جغرافیای روستایی  
جغرافیای روستایی ایران  
جغرافی خاک ها ۱۲۱۶۰۶۵
مبانی محیط زیست ۱۲۱۶۱۰۱
ژئومورفولوژی ایران
 
ژئومورفولوژی در ایران ۱۲۱۶۰۶۷
 جغرافیای اقتصادی ایران ۱۲۱۶۴۱۱
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 
مبانی سنجش از دور
 
کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا ۱۲۱۶۰۵۱
هیدرولوژی کاربردی ۱۲۱۶۱۰۷
مبانی ژئومورفولوژی
 
مبانی جغرافیای سیاسی
 
کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ۱۲۱۶۱۱۳
ژئومورفولوژی شهری  
فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی ۱۲۱۶۰۴۴
فلسفه و سیر تکوین جغرافیا  
زمین شناسی برای جغرافیا ۱۲۱۶۰۰۱
ریاضیات (۱) ۱۱۱۱۰۰۲
آمار و احتمالات  ۱۱۱۷۱۴۶
آمار و احتمالات  (۱) ۱۱۱۷۰۰۲
مبانی اقلیم شناسی ۱۱۱۶۰۴۹
کارتو گرافی(نقشه کشی) ۱۲۱۶۱۱۸
تاریخ علم جغرافیا ۱۲۱۶۰۵۶
ریاضیات (۲) ۱۱۱۱۰۰۳
آمار و احتمالات (۲) ۱۱۱۷۰۰۳
کاربرد کامپیوتر در جغرافیا ۱۲۱۶۰۹۶
مبانی ژئومورفولوژی ۱:ساختمانی ۱۲۱۶۰۵۳
آب و هوای کره زمین ۱۲۱۶۰۵۲
مبانی ژئومورفولوژی ۲:دینامیک ۱۲۱۶۰۶۰
مبانی زمین شناسی
 
اصول و روشهای  برنامه ریزی ناحیه ای ۱۲۱۶۰۵۵
مبانی جغرافیای اقتصادی (۱):کشاورزی ۱۲۱۶۰۵۸
اصول سنجش از دور ۱۲۱۶۰۴۶
روش تحقیق( نظری)  
مبانی جمعیت شناسی
 
آب و هوای ایران  
مبانی جغرافیای فرهنگی
 
مبانی جغرافیای گردشگری
 
مبانی جغرافیای اقتصادی  
جغرافیای انسانی ایران (۱) ۱۲۱۶۱۲۰
جغرافیای زیستی ۱۲۱۶۰۷۰
جغرافیای آبها ۱۲۱۶۰۴۷
متون جغرافیا به زبان خارجه (۲) ۱۲۱۲۰۰۷
منابع و ماخذ جغرافیای ایران ۱۲۱۶۰۷۵
نقشه برداری (۲):تکمیلی ۱۲۱۶۱۰۰
ژئوموروفولوژی ایران ۱۲۱۶۰۶۷
مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران ۱۲۱۶۱۲۲
جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران ۱۲۱۶۱۰۳
منابع و مسائل آب در ایران ۱۲۱۶۰۸۲
جغرافیای سیاسی ۱۲۱۶۰۵۰
جغرافیای شهری ایران  
جغرافیای سیاسی ایران ۱۲۱۶۴۲۰
جغرافیای قاره ها ۱۲۱۶۰۶۳
کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ۱۲۱۶۱۰۴
حفاظت خاک ۱۲۱۶۱۰۵
جغرافیای ناحیه ای ایران (۱) ۱۲۱۶۱۰۶
جغرافیای کواترنر ۱۲۱۶۰۶۶
کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای ۱۲۱۶۱۰۸
آب و هواشناسی دینامیکی ۱۲۱۶۱۰۹
میکروکلیماتولوژی مقدماتی ۱۲۱۶۱۱۱
نقشه ها و نمودار های اقلیمی ۱۲۱۶۱۱۲
جغرافیای ناحیه ای ایران (۲) ۱۲۱۶۱۱۷
جغرافیای جمعیت ایران ۱۲۱۶۴۱۳
نقشه ها و نمودارهای ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۱۱۶
آبخیز داری ۱۲۱۶۱۱۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *