نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی

برای دانلود نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی از لیست زیر گرایش و سپس درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • پژوهشگری علوم اجتماعی
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آمار در علوم اجتماعی
  • آمار مقدماتی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول علم سیاست
  • اصول علوم اقتصاد
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • بررسی مسائل اجتماعی ایران
  • تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام
  • تامین و رفاه اجتماعی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • تکنیکهای خاص تحقیق
  • جامعه شناسی آموزش و پرورش
  • جامعه شناسی ارتباط جمعی
  • جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
  • جامعه شناسی انقلاب
  • جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران
  • جامعه شناسی توسعه
  • جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی
  • جامعه شناسی جهان سوم
  • جامعه شناسی خانواده
  • جامعه شناسی در ادبیات فارسی
  • جامعه شناسی روستایی
  • جامعه شناسی سازمانها
  • جامعه شناسی سیاسی
  • جامعه شناسی شهری
  • جامعه شناسی صنعتی
  • جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی
  • جغرافیای انسانی ایران
  • جمعیت شناسی ایران
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • دانش خانواده و جمعیت
  • روانشناسی اجتماعی
  • روش تحقیق نظری
  • روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
  • ریاضیات پایه
  • زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی ۱
  • زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی ۲
  • زبان خارجی
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • كارآفرينی
  • کاربرد جمعیت شناسی
  • کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی
  • کلیات حقوق
  • مبانی تاریخ اجتماعی ایران
  • مبانی تعاون
  • مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی ۱
  • مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی ۲
  • مبانی جمعیت شناسی
  • مبانی روانشناسی - مفاهیم اساسی
  • مبانی فلسفه ۱
  • مبانی مردم شناسی
  • مردم شناسی فرهنگی
  • نظریه های جامعه شناسی ۱
  • نظریه های جامعه شناسی ۲
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
 • تعاون و رفاه اجتماعی
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آمار در علوم اجتماعی
  • آمار مقدماتی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول آموزش و ترویج تعاونی
  • اصول اقتصاد و تعاون
  • اصول حسابداری
  • اصول علم سیاست
  • اصول علوم اقتصاد
  • اصول و اندیشه های تعاونی
  • اقتصاد خرد و کلان
  • امور مالی تعاونیها
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • انواع و کارکرد تعاونیها
  • بررسی مسائل اجتماعی ایران
  • برنامه ریزی شهری
  • بودجه ریزی
  • تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام
  • تامین و رفاه اجتماعی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تغییرات اجتماعی
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • توسعه پایدار
  • جامعه شناسی انقلاب
  • جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی
  • جامعه شناسی در ادبیات فارسی
  • جامعه شناسی روستایی
  • جامعه شناسی سازمانها
  • جامعه شناسی سیاسی
  • جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی
  • جغرافیای انسانی ایران
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • حقوق تجارت
  • حقوق تعاون (تهیه اساسنامه و آیین نامه)
  • دانش خانواده و جمعیت
  • روانشناسی اجتماعی
  • روش تحقیق نظری
  • روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
  • ریاضیات پایه
  • زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی ۱
  • زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی ۲
  • زبان خارجی
  • زمینه های و شیوه های همیاری در جوامع شهری و ...
  • زنان و سیاست اجتماعی
  • سازماندهی و مدیریت در تعاونیها
  • سیاست گذاری محیط زیست
  • سیر تحول تعاونی در ایران و جهان
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • كارآفرينی
  • کاربرد جمعیت شناسی
  • کلیات حقوق
  • مبانی تاریخ اجتماعی ایران
  • مبانی تعاون
  • مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی ۱
  • مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی ۲
  • مبانی جمعیت شناسی
  • مبانی روانشناسی - مفاهیم اساسی
  • مبانی فلسفه ۱
  • مبانی مردم شناسی
  • نظریه های جامعه شناسی ۱
  • نظریه های جامعه شناسی ۲
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
 • مددکاری اجتماعی
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با روش های مددکاری اجتماعی
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آمار در علوم اجتماعی
  • آمار مقدماتی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول توان بخشی
  • اصول علم سیاست
  • اصول علوم اقتصاد
  • اعتیاد
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • بررسی مسائل اجتماعی ایران
  • بهداشت روانی
  • پویایی گروهی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • توان بخشی گروه های خاص
  • جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
  • جامعه شناسی توسعه
  • جامعه شناسی روستایی
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • حقوق در مددکاری
  • دانش خانواده و جمعیت
  • روانشناسی اجتماعی
  • روانشناسی کودکی و نوجوانی
  • روش تحقیق نظری
  • روشها و فنون توانمند سازی
  • روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
  • ریاضیات پایه
  • زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۱
  • زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۲
  • زبان خارجی
  • سرپرستی در خدمات اجتماعی
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فقر و نابرابریهای اجتماعی
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • كارآفرينی
  • کاربرد کامپیوتر در مددکاری اجتماعی
  • کلیات حقوق
  • مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی ۱
  • مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی ۲
  • مبانی جمعیت شناسی
  • مبانی روانشناسی - مفاهیم اساسی
  • مبانی فلسفه ۱
  • مبانی مددکاری اجتماعی
  • مبانی مدیریت و سازماندهی
  • مبانی مردم شناسی
  • مددکاری اجتماعی با خانواده
  • مددکاری اجتماعی جامعه ای
  • مددکاری اجتماعی فردی
  • مددکاری اجتماعی گروهی
  • مقدمات مشاوره و راهنمایی
  • نظریه های جامعه شناسی ۱
  • نظریه های جامعه شناسی ۲
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
 • برنامه ریزی اجتماعی و رفاه
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آمار در علوم اجتماعی
  • آمار مقدماتی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول علم سیاست
  • اصول علوم اقتصاد
  • اقتصاد ایران
  • اقتصاد توسعه
  • انحرافات و سیاست اجتماعی
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • برنامه ریزی روستایی
  • برنامه ریزی مسکن
  • برنامه ریزی مشارکتی
  • برنامه ریزی منطقه ای
  • تامین و رفاه اجتماعی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تغییرات اجتماعی
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • جامعه شناسی اوقات فراغت
  • جامعه شناسی خانواده
  • جغرافیای انسانی ایران
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • حقوق کار
  • دانش خانواده و جمعیت
  • روش تحقيق درتوسعه و رفاه اجتماعي
  • روش تحقیق نظری
  • روشهای مقدماتی تحلیلی جمعیت
  • ریاضیات پایه
  • ریاضیات در برنامه ریزی
  • زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی ۱
  • زبان تخصصی ۲ متون برنامه ریزی
  • زبان خارجی
  • سیاست اجتماعی
  • سیاست گذاری توریسم
  • سیاستهای بهداشتی و آموزشی
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فقر و نابرابری اجتماعی
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فنون برنامه ریزی اجتماعی
  • كارآفرينی
  • کار آفرینی و توانمند سازی
  • کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی
  • کلیات حقوق
  • مبانی تاریخ اجتماعی ایران
  • مبانی تفکر جمعی و کار گروهی
  • مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی ۱
  • مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی ۲
  • مبانی جمعیت شناسی
  • مبانی روانشناسی - مفاهیم اساسی
  • مبانی فلسفه ۱
  • مبانی مدیریت و سازماندهی
  • مبانی مردم شناسی
  • مبانی مطالعات فرهنگی
  • مدیریت بحران و ریسک
  • نظریه های برنامه ریزی
  • نظریه های جامعه شناسی ۱
  • نظریه های جامعه شناسی ۲
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
دکمه بازگشت به بالا