نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی

برای دانلود نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی از لیست زیر گرایش و سپس درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • اقتصاد کشاورزی
  • آبخیز داری و حفاظت آب و خاک
  • آبیاری عمومی
  • آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با شیوه خود اشتغالی
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آفات و بیماری های گیاهی
  • آمار ۲
  • آمار و احتمالات
  • آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
  • اصول اقتصاد کشاورزی
  • اصول بیمه کشاورزی
  • اصول تبدیل و نگهداری فراورده های کشاورزی
  • اصول ترویج و آموزش کشاورزی
  • اصول حسابداری در واحدهای کشاورزی
  • اقتصاد ایران
  • اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
  • اقتصاد توسعه کشاورزی
  • اقتصاد تولید کشاورزی
  • اقتصاد خرد (۱)
  • اقتصاد خرد ۱
  • اقتصاد ریاضی
  • اقتصاد سنجی
  • اقتصاد کشاورزی
  • اقتصاد کلان (۱)
  • اقتصاد کلان (۲)
  • اقتصاد کلان ۱
  • اقتصاد کلان ۲
  • اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی
  • اقتصادسنجی
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • بازاریابی محصولات کشاورزی
  • بازاریابی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی
  • باغبانی عمومی
  • بیمه محصولات کشاورزی
  • پول و بانکداری
  • تجارت بین المللی محصولات کشاورزی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • تهیه و ارزیابی اقتصادی طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی
  • تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی
  • جامعه شناسی روستایی
  • جنگلداری
  • حسابداری واحدهای کشاورزی
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • حقوق کشاورزی و منابع طبیعی
  • خاک شناسی عمومی
  • دامپروری عمومی
  • دانش خانواده و جمعیت
  • روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی
  • ریاضیات ۱
  • ریاضیات ۲
  • زبان تخصصی
  • زبان خارجی
  • زراعت خصوصی
  • زراعت عمومی
  • سیاست کشاورزی
  • شناخت محیط زیست
  • شیمی عمومی
  • طرح آزمایشهای کشاورزی
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فیزیک عمومی
  • کارآفرینی
  • کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی و منابع طبیعی
  • کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی
  • کشاورزی پیدار
  • گیاه شناسی ۱
  • گیاه شناسی عمومی
  • ماشینهای کشاورزی
  • مبانی ترویج و آموزش کشاورزی
  • مبانی کشاورزی پایدار
  • متون زبان خارجی در اقتصادکشاورزی
  • مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی
  • مدیریت مالی
  • مدیریت منابع آبی
  • مدیریت واحدهای زراعی و دامی
  • مدیریت واحدهای کشاورزی
  • مرتعداری
  • مساحی و نقشه برداری
  • هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
 • ترویج و آموزش کشاورزی
  • آبیاری عمومی
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آشنایی با کامپیوتر
  • آمار و احتمالات
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارتباطات و نوآوری
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول آموزش بزرگسالان
  • اصول آموزش کشاورزی
  • اصول برنامه ریزی ترویجی
  • اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی
  • اصول ترویج کشاورزی
  • اصول مدیریت آموزش و ترویج
  • اصول مقاله نویسی فنی و ترویجی
  • اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی
  • اقتصاد کشاورزی
  • اکولوژی
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • باغبانی عمومی
  • بیماری های گیاهی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی
  • تعاونی روستایی
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • تکنولوژی آموزشی
  • توسعه و کشاورزی پایدار
  • جامعه شناسی روستایی و عشایری
  • جامعه شناسی روستایی و عشایری
  • حشره شناسی کشاورزی
  • حشره شناسی و دفع آفات
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • حقوق کشاورزی و منابع طبیعی
  • خاک شناسی عمومی
  • خاک شناسی عمومی
  • دامپروری عمومی
  • دانش خانواده و جمعیت
  • دیم کاری (گرایش زراعت)
  • روانشناسی تربیتی
  • ریاضی ۱
  • زبان خارجی
  • زراعت عمومی
  • زراعت عمومی
  • زراعت غلات (گرایش زراعت)
  • زراعت گیاهان صنعتی (گرایش زراعت)
  • زراعت گیاهان علوفه ای (گرایش زراعت)
  • زیست شناسی
  • طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی
  • طرح آزمایشهای کشاورزی
  • علفهای هرز و کنترل آن ها
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فیزیک عمومی
  • کارآفرینی
  • کاربرد ریاضیات در کشاورزی
  • کاربرد شیمی در کشاورزی
  • کاربرد فیزیک در کشاورزی
  • کاربرد شیمی در کشاورزی
  • کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش کشاورزی
  • کنترل و گواهی بذر (گرایش زراعت)
  • گیاه شناسی ۱
  • گیاه شناسی عمومی
  • ماشینهای کشاورزی
  • مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
  • مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
  • مبانی برنامه ریزی آموزشی
  • مبانی علوم محیط زیست
  • مدیریت سازمانی و منابع انسانی
  • مدیریت مزرعه
  • مساحی و نقشه برداری
  • مقدمات روش تحقیق
  • مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی
  • نقشه برداری ۱
  • نو آوری و ارتباطات
  • ھوا و اقلیم شناسی
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
 • زراعت و اصلاح نباتات ( زراعت )
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آشنایی با کامپیوتر
  • آمار و احتمالات
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول اصلاح نباتات
  • اصول اقتصاد کشاورزی
  • اصول زراعت
  • اصول و روشهای آبیاری
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • باغبانی عمومی
  • بیماری های گیاهی
  • بیوشیمی عمومی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تشریح و رده بندی گیاهی
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • حشره شناسی و دفع آفات
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • خاک شناسی عمومی
  • دامپروری عمومی
  • دانش خانواده و جمعیت
  • دیم کاری
  • رابطه آب و خاک و گیاه
  • ریاضی ۱
  • ریاضیات عمومی
  • زبان تخصصی
  • زبان خارجی
  • زراعت غلات
  • زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای
  • زراعت گیاهان صنعتی
  • زیست شناسی
  • ژنتیک
  • شیمی آلی
  • شیمی عمومی
  • طرح آزمایش های کشاورزی
  • علفهای هرز و کنترل آن ها
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فیزیک عمومی
  • فیزیولوژی گیاهان زراعی
  • کارآفرینی
  • کلیات حقوق شهروندی
  • کاربرد کامپیوتر در کشاورزی
  • کنترل و گواهی بذر
  • گیاه شناسی ۱
  • ماشینهای کشاورزی
  • مبانی کشاورزی پایدار
  • مرتعداری
  • هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
 • آب و خاک
  • آبخیز داری و حفاظت آب و خاک
  • آبهای زیرزمینی
  • آبیاری عمومی
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آفات و بیماری های گیاهی
  • آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • ارزیابی اراضی
  • اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
  • اصول اقتصاد کشاورزی
  • اصول مهندسی زهکشی
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • باغبانی عمومی
  • بیولوژی خاک
  • پیدایش و رده بندی خاکها
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • جنگلداری
  • حفاظت آب و خاک تکمیلی
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • خاک شناسی عمومی
  • خاکهای شور و سدیمی
  • دامپروری عمومی
  • دانش خانواده و جمعیت
  • رابطه آب و خاک و گیاه
  • رسم فنی و نقشه کشی
  • ریاضی ۱
  • ریاضیات ۲
  • زبان تخصصی
  • زبان خارجی
  • زراعت عمومی
  • زمین شناسی
  • شناخت محیط زیست
  • شیمی عمومی
  • شیمی و حاصلخیزی خاک
  • طراحی سازه های آبی
  • طراحی سیستمهای آبیاری
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فیزیک خاک
  • فیزیک عمومی
  • کارآفرینی
  • گیاه شناسی عمومی
  • ماشینهای کشاورزی
  • مرتعداری
  • مساحی و نقشه برداری
  • معادلات دیفرانسیل
  • مکانیک خاک
  • مکانیک سیالات و هیدرولیک
  • هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
  • هیدرولوژی
  • هیدرولیک انهار
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
 • آب
  • آبهای زیرزمینی
  • آبیاری عمومی
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آمار و احتمالات
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • استاتیک
  • اصول زهکشی
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • باغبانی عمومی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • حفاظت آب و خاک
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • خاک شناسی عمومی
  • دانش خانواده و جمعیت
  • رابطه آب و خاک و گیاه
  • رسم فنی و نقشه کشی
  • ریاضی ۱
  • ریاضیات ۲
  • زبان خارجی
  • زراعت عمومی
  • زمین شناسی
  • شیمی عمومی
  • طراخی سازه های آبی (۱)
  • طرح آزمایشهای کشاورزی (۱)
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فیزیک ۱
  • فیزیک خاک
  • کارآفرینی
  • گیاه شناسی ۱
  • مساحی و نقشه برداری
  • مقاومت مصالح
  • مکانیک خاک
  • مکانیک سیالات
  • هوا و اقلیم شناسی
  • هیدرولیک انهار
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
 • علوم دامی
  • آبخیز داری و حفاظت آب و خاک
  • آبیاری عمومی
  • آشنایی با دامپروری ایران
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آفات و بیماری های گیاهی
  • آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصلاح دام
  • اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
  • اصول اقتصاد کشاورزی
  • اصول تغذیه دام
  • اکولوژی عمومی
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • باغبانی عمومی
  • بهداشت و بیماری های دام و طیور
  • بیوشیمی عمومی
  • پرورش آبزیان (ماهی و میگو)
  • پرورش زنبورعسل
  • پرورش طیور
  • پرورش گاوهای شیری
  • پرورش گوسفند و بز
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تشریح و فیزیولوژی دام
  • تغذیه طیور
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • جانور شناسی عمومی
  • جنگلداری
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • خاک شناسی عمومی
  • خوراک ها و جیوه نویسی
  • دامپروری عمومی
  • دانش خانواده و جمعیت
  • رفتار شناسی حیوانات اهلی
  • زبان تخصصی
  • زبان خارجی
  • زراعت عمومی
  • ژنتیک
  • شناخت محیط زیست
  • شیمی آلی
  • شیمی عمومی
  • طراحی ساختمانها و تاسیسات دام طیور
  • طرح آزمایشهای دامپروری
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرآوری تولیدات دام و طیور
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فیزیک عمومی
  • فیزیولوژی تولید مثل
  • کارآفرینی
  • گیاه شناسی عمومی
  • ماشینهای کشاورزی
  • مبانی کشاورزی پایدار
  • مدیریت و حسابداری
  • مرتعداری
  • هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
 • علوم وصنایع غذایی
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آمار و احتمالات
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول بسته بندی مواد غذایی
  • اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی
  • اصول مهندسی صنایع غذایی ۱
  • اصول مهندسی صنایع غذایی ۲
  • اصول نگهداری مواد غذایی
  • اقتصاد و مدیریت صنعتی
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • بهداشت و ایمنی کارخانه
  • بهداشت و سلامت غذا
  • بیوشیمی عمومی
  • بیولوژی سلولی
  • تجزیه مواد غذایی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تغذیه
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • تکنولوژی پس از برداشت
  • تکنولوژی روغن
  • تکنولوژی غلات
  • تکنولوژی قند
  • تکنولوژی قند
  • تکنولوژی گوشت و شیلات
  • تولید محصولات کشاورزی و دامی
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • دانش خانواده و جمعیت
  • رسم فنی
  • ریاضی ۱
  • ریاضیات ۲
  • زبان خارجی
  • زیست شناسی
  • شیمی آلی
  • شیمی تجزیه
  • شیمی عمومی
  • شیمی مواد غذایی
  • شیمی مواد غذایی ۲
  • صنایع تخمیری
  • صنایع گوشت و شیلات
  • صنایع لبنی ۱
  • صنایع لبنی ۲
  • طرح آزمایشات
  • علوم باغی
  • علوم دامی
  • علوم زراعی
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
  • فیزیک عمومی
  • کارآفرینی
  • کاربرد کامپیوتر
  • کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی
  • کنترل کیفی مواد غذایی
  • کنترل کیفیت مواد غذایی
  • کنسروسازی
  • میکروبیولوژی عمومی
  • میکروبیولوژی مواد غذایی
  • میکروبیولوژی مواد غذایی ۱
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
 • مکانیزاسیون کشاورزی
  • آبیاری عمومی
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی
  • آمار و احتمالات
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول اقتصاد
  • اقتصاد کشاورزی
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • باغبانی عمومی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • تکنولوژی حفاظت آب و خاک
  • تکنولوژی موتور
  • تکنولوژی و کشاورزی پایدار
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • خاک شناسی عمومی
  • دامپروری عمومی
  • دانش خانواده و جمعیت
  • زبان خارجی
  • زراعت خصوصی
  • زراعت عمومی
  • شناخت و کاربرد تراکتور
  • شیمی عمومی
  • طرح آزمایش های کشاورزی(۱)
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فیزیک عمومی
  • کارآفرینی
  • گیاه شناسی کشاورزی
  • ماشین های خاک ورزی
  • ماشینها و تجهیزات ثابت زراعی
  • مدیریت و حسابداری
  • مساحی و نقشه برداری
  • مکانیزاسیون کشاورزی ۱
  • مکانیک سیالات
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه