دروس رشته حقوق

 دروس تخصصی رشته حقوق
نام درس کد درس
مقدمه علم حقوق ۱۲۲۳۰۲۰
حقوق جزا عمومی ۱ ۱۲۲۳۰۲۱
حقوق اساسی ۱ ۱۲۲۳۰۲۲
مبانی علم اقتصاد ۱۲۲۱۰۳۷
مبانی جامعه شناسی ۱۲۲۲۰۷۸
مالیه عمومی ۱۲۲۱۰۳۸
حقوق مدنی 1 (اشخاص و حمایت از محجورین) ۱۲۲۳۰۲۳
حقوق جزای عمومی ۲ ۱۲۲۳۰۲۴
حقوق اساسی۲ ۱۲۲۳۰۳۰
اصول فقه ۱ ۱۲۲۰۲۸۷
عربی ۱۲۲۰۲۸۶
حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت ۱۲۲۳۰۲۷
حقوق جزای عمومی ۳ ۱۲۲۳۰۲۸
حقوق بین الملل عمومی ۱ ۱۲۲۳۰۲۵
حقوق اداری ۱ ۱۲۲۳۰۳۱
اصول فقه ۲ ۱۲۲۰۲۹۰
متون فقه ۱ ۱۲۲۰۲۸۸
حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها ۱۲۲۳۰۳۲
حقوق جزای اختصاصی۱ ۱۲۲۳۰۳۴
حقوق بین المللی عمومی۲ ۱۲۲۳۰۳۷
حقوق اداری۲ ۱۲۲۳۰۳۵
متون فقه۲ ۱۲۲۰۲۸۹
آیات الاحکام ۱۲۲۰۲۹۴
حقوق جزای بین الملل ایران ۱۲۲۳۱۸۰
حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها ۱۲۲۳۰۳۹
حقوق تجارت۱ اشخاص ۱۲۲۳۰۲۹
حقوق جزای اختصاصی ۲ ۱۲۲۳۰۳۶
حقوق سازمان های بین المللی ۱۲۲۳۰۵۵
متون فقه ۳ ۱۲۲۰۲۹۱
حقوق ثبت ۱۲۲۳۰۵۱
حقوق کار ۱۲۲۳۰۴۵
حقوق مدنی ۵ خانواده ۱۲۲۳۰۴۱
حقوق تجارت ۲ ۱۲۲۳۰۴۰
حقوق جزای اختصاصی ۳ ۱۲۲۳۰۵۰
حقوق بین الملل خصوصی۱ ۱۲۲۳۰۴۴
آیین دادرسی مدنی۱ ۱۲۲۳۰۲۶
آیین دادرسی مدنی ۲ ۱۲۲۳۰۴۲
آیین دادرسی مدنی ۳ ۱۲۲۳۰۵۳
متون فقه ۴ ۱۲۲۰۲۹۲
حقوق بشر در اسلام ۱۲۲۳۱۸۶
حقوق مدنی۶ عقود معین(الف) ۱۲۲۳۰۴۷
حقوق مدنی ۷ ۱۲۲۳۰۵۴
حقوق تجارت ۳ ۱۲۲۳۰۵۶
حقوق تجارت ۴ ۱۲۲۳۰۵۶
آیین دادرسی کیفری ۱ ۱۲۲۳۰۴۳
آیین دادرسی کیفری ۲ ۱۲۲۳۰۴۹
ادله اثبات دعوی ۱۲۲۳۰۶۰
قواعد فقه ۱ ۱۲۲۰۲۹۳
حقوق بین الملل خصوصی ۲ ۱۲۲۳۰۵۲
پزشکی قانونی ۱۲۲۳۰۴۸
بزهکاری اطفال ۱ ۱۲۱۷۱۴۹
حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت و وارث ۱۲۲۳۰۵۹
متون حقوقی ۱ زبان خارجی تخصصی ۱۲۱۲۱۷۷
متون حقوقی ۲ زبان خارجی تخصصی ۱۲۱۲۱۷۸
قواعد فقه۲ ۱۲۲۰۲۹۵
حقوق تطبیقی ۱۲۲۳۰۶۲
کیفر شناسی ۱۲۲۳۰۳۸
رویه قضایی ۱۲۲۳۰۵۷
حقوق بیمه ۱۲۲۳۰۶۳
جرم شناسی ۱۲۲۳۰۳۳

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code