لیست دروس رشته کتابداری

دروس رشته کتابداری
نام درس کد درس
زبان خارجه ۱۲۱۲۲۵۶
روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۱۴
مبانی جامعه شناسی ۱۲۲۲۰۷۳
مقدمه ای بر کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۴۹
مبانی علوم رایانه ۱۷۱۲۱۵۱
فراهم آوری و توسعه مجموعه ۱۷۱۲۱۵۲
واژه پردازی (فارسی و لاتین) ۱۷۱۲۱۵۳
مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان ۱۷۱۲۱۵۴
تاریخ تمدن ۱۷۱۲۱۵۵
سازماندهی مواد ۱ (فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی) ۱۷۱۲۱۶۱
آیین نگارش علمی ۱۷۱۲۱۶۲
متون اختصاصی انگلیسی ۱ ۱۷۱۲۱۶۳
مقدمه ای بر روابط عمومی ۱۷۱۲۱۶۴
ساختمان و تجهیزات کتابخانه ۱۷۱۲۱۶۵
سازماندهی مواد ۲ (رده بندی دیویی) ۱۷۱۲۱۶۶
آشنایی با مطبوعات و رسانه ها ۱۷۱۲۱۶۷
آشنایی با اطلاعات و ارتباطات ۱۷۱۲۱۶۹
متون اختصاصی انگلیسی ۲ ۱۷۱۲۱۷۰
آشنایی با ویراستاری و نشر ۱۷۱۲۱۷۲
مرجع شناسی تخصصی ۱۷۱۲۱۷۳
آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات ۱۷۱۲۱۷۴
آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای ۱۷۱۲۱۷۶
آشنایی با تاریخ ادبیات جهان ۱۷۱۲۱۷۷
کتابخانه و توسعه پایدار ۱۷۱۲۱۷۸
مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد ۱۷۱۲۱۷۹
جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه ۱۷۱۲۱۸۰
سازماندهی مواد ۳ (رده بندی کنگره) ۱۷۱۲۱۸۱
اصول کار مرجع ۱۷۱۲۱۸۲
آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی ۱۷۱۲۱۸۳
متون اختصاصی انگلیسی ۳ ۱۷۱۲۱۸۴
آشنایی با نسخه های خطی و آثار کمیاب ۱۷۱۲۱۸۵
مقدمات آرشیو ۱۷۱۲۱۸۶
سازماندهی رایانه ای منابع ۱۷۱۲۱۸۷
مدیریت نشریات ادواری ۱۷۱۲۱۸۹
آمار برای کتابداران ۱۷۱۲۱۹۰
آشنایی با علم سنجی ۱۷۱۲۱۹۱
کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی ۱۷۱۲۱۹۲
کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی ۱۷۱۲۱۹۳
مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی ۱۷۱۲۱۹۴
کتابخانه های دانشگاهی و توسعه علمی ۱۷۱۲۱۹۶
تاریخ علوم ۱۷۱۲۱۹۷
زبانشناسی کاربردی ۱۷۱۲۱۹۸
طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۹
تحقیق مقدماتی در کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۲۰۰
مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی ۱۷۱۲۲۰۱
نمایه سازی کتاب ۱۷۱۲۲۰۲
کتابخانه های آموزشگاهی و توسعه یادگیری ۱۷۱۲۲۰۴
مرجع شناسی علوم اسلامی ۱۷۱۲۲۰۵
آشنایی با مدیریت دانش ۱۷۱۲۲۰۶
مرجع شناسی عمومی ۱۷۱۲۲۰۸
آشنایی با تاریخ ادبیات ایران ۱۷۱۲۲۱۴
اخلاق حرفه ای ۱۷۱۲۲۱۵
خدمات برون کتابخانه ای ۱۷۱۲۲۱۶