لیست دروس رشته کتابداری

دروس رشته کتابداری
نام درسکد درس
زبان خارجه۱۲۱۲۲۵۶
روانشناسی عمومی۱۲۱۷۱۱۴
مبانی جامعه شناسی۱۲۲۲۰۷۳
مقدمه ای بر کتابداری و اطلاع رسانی۱۷۱۲۱۴۹
مبانی علوم رایانه۱۷۱۲۱۵۱
فراهم آوری و توسعه مجموعه۱۷۱۲۱۵۲
واژه پردازی (فارسی و لاتین)۱۷۱۲۱۵۳
مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان۱۷۱۲۱۵۴
تاریخ تمدن۱۷۱۲۱۵۵
سازماندهی مواد ۱ (فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی)۱۷۱۲۱۶۱
آیین نگارش علمی۱۷۱۲۱۶۲
متون اختصاصی انگلیسی ۱۱۷۱۲۱۶۳
مقدمه ای بر روابط عمومی۱۷۱۲۱۶۴
ساختمان و تجهیزات کتابخانه۱۷۱۲۱۶۵
سازماندهی مواد ۲ (رده بندی دیویی)۱۷۱۲۱۶۶
آشنایی با مطبوعات و رسانه ها۱۷۱۲۱۶۷
آشنایی با اطلاعات و ارتباطات۱۷۱۲۱۶۹
متون اختصاصی انگلیسی ۲۱۷۱۲۱۷۰
آشنایی با ویراستاری و نشر۱۷۱۲۱۷۲
مرجع شناسی تخصصی۱۷۱۲۱۷۳
آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات۱۷۱۲۱۷۴
آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای۱۷۱۲۱۷۶
آشنایی با تاریخ ادبیات جهان۱۷۱۲۱۷۷
کتابخانه و توسعه پایدار۱۷۱۲۱۷۸
مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد۱۷۱۲۱۷۹
جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه۱۷۱۲۱۸۰
سازماندهی مواد ۳ (رده بندی کنگره)۱۷۱۲۱۸۱
اصول کار مرجع۱۷۱۲۱۸۲
آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی۱۷۱۲۱۸۳
متون اختصاصی انگلیسی ۳۱۷۱۲۱۸۴
آشنایی با نسخه های خطی و آثار کمیاب۱۷۱۲۱۸۵
مقدمات آرشیو۱۷۱۲۱۸۶
سازماندهی رایانه ای منابع۱۷۱۲۱۸۷
مدیریت نشریات ادواری۱۷۱۲۱۸۹
آمار برای کتابداران۱۷۱۲۱۹۰
آشنایی با علم سنجی۱۷۱۲۱۹۱
کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی۱۷۱۲۱۹۲
کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی۱۷۱۲۱۹۳
مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی۱۷۱۲۱۹۴
کتابخانه های دانشگاهی و توسعه علمی۱۷۱۲۱۹۶
تاریخ علوم۱۷۱۲۱۹۷
زبانشناسی کاربردی۱۷۱۲۱۹۸
طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی۱۷۱۲۱۹۹
تحقیق مقدماتی در کتابداری و اطلاع رسانی۱۷۱۲۲۰۰
مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی۱۷۱۲۲۰۱
نمایه سازی کتاب۱۷۱۲۲۰۲
کتابخانه های آموزشگاهی و توسعه یادگیری۱۷۱۲۲۰۴
مرجع شناسی علوم اسلامی۱۷۱۲۲۰۵
آشنایی با مدیریت دانش۱۷۱۲۲۰۶
مرجع شناسی عمومی۱۷۱۲۲۰۸
آشنایی با تاریخ ادبیات ایران۱۷۱۲۲۱۴
اخلاق حرفه ای۱۷۱۲۲۱۵
خدمات برون کتابخانه ای۱۷۱۲۲۱۶