جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای با پاسخنامه