درس تاریخ روابط خارخی ایران از شهریور 1320 تا 1357