زمان حذف و اضافه پیام نور + تاریخ امتحانات ترم 98-99 :