سوالات مبانی منطق و نظریه مجموعه ها ریاضیات و کاربردها