نمونه سوالات آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی