نمونه سوالات تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی با جواب