نمونه سوالات جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای