نمونه سوالات جدید روشهای چند متغیره گسسته رشته آمار و کاربردها