نمونه سوالات جدید طرح آزمایشهای 1 رشته آمار و کاربردها